เช็กเลย! หลักเกณฑ์เตรียมสถานที่-ควบคุมปลูก "กัญชา"

เช็กเลย! หลักเกณฑ์เตรียมสถานที่-ควบคุมปลูก "กัญชา"

เช็กเลย! หลักเกณฑ์เตรียมสถานที่-ควบคุมปลูก "กัญชา"

รูปข่าว : เช็กเลย! หลักเกณฑ์เตรียมสถานที่-ควบคุมปลูก "กัญชา"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ.2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 45 (1) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ.2564 ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 432-8/2564

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2564 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกอาจดำเนินการปลูกกัญชาในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

(1) การปลูกในระบบปิด (Indoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปิด โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูก เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ ปริมาณก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(2) การปลูกในระบบกึ่งเปิด ที่เป็นการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) โดยใช้แสงจากธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟเทียม และอาจมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอื่น ๆ ร่วมด้วย

(3) การปลูกในระบบเปิด (Outdoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปลูกแบบแปลงปลูกกลางแจ้ง

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกต้องจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ด้านสถานที่ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) แสดงเลขที่ที่ตั้งและที่อยู่ตามที่ปรากฏในคำขอรับใบอนุญาต (แบบกัญชา 1)
(ข) แสดงแบบแปลนของตัวอาคาร ชั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้ง
(ค) ประตูทางเข้าออกพื้นที่ปลูกควรทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทาน สามารถป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และจำกัดจำนวนประตูเข้าออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงทางหนีไฟด้วย
(ง) หากดัดแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(2) ด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ปลูกรวมถึงบริเวณประตูทางเข้าออก
(ข) ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก โดยติดตั้งกุญแจล็อคหรือการควบคุมการเข้าออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน