DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน

DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน

DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน

รูปข่าว : DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ออก Digital Transcript ให้ผู้จบการศึกษาแล้วกว่า 100,000 คน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่ดิจิทัล

วันนี้ (2 ธ.ค.2564) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) รายงานความก้าวหน้าโครงการการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 350,000 คน มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 39 แห่ง สามารถออกเอกสาร Digital Transcript แก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้แล้วกว่า 100,000 คน

สำหรับเอกสาร Digital Transcript จะมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลรับรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web Validation Portal) โดยไม่จำต้องทำหนังสือสอบถามกลับไปที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอีกต่อไป ช่วยลดเวลาการตรวจสอบจากประมาณ 3 สัปดาห์ เหลือไม่ถึง 5 นาที

โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการอำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอนทั้งการขอ การรับ การจัดเก็บ การใช้งาน และการตรวจสอบ และในอนาคตเมื่อสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถทำข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาต่างๆ ในการวิเคราะห์วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานและความต้องการของประเทศในทุกมิติได้

กลับขึ้นด้านบน