ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งยกเลิก ศบค.ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนใต้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งยกเลิก ศบค.ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนใต้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งยกเลิก ศบค.ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งยกเลิก ศบค.ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนใต้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 23/2564 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังดำเนินการฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงและสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 23/2564 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 17 ต.ค.2564 ให้มี ศบค.ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) เพื่อทำหน้าที่ประสาน ขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตาม และบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คลี่คลายลง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง

โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งจากกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคมตามแผนปฏิบัติการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และได้รายงานต่อ ศบค. และนายกรัฐมนตรี ทราบถึงความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้ว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะยุติการดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID- 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2564 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ COVID- 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 17 ต.ค.2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 ธ.ค.2564

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19

 

กลับขึ้นด้านบน