"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

รูปข่าว : "พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก

"พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน" ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565 นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมานั้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก แจ้งความประสงค์ของประเทศไทยที่จะนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ก่อนที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเอกสารให้ศูนย์มรดกโลก

 

ล่าสุดพบว่าเว็บไซต์ของ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้กรมอุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลก ต่อไป

 

สำหรับพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่นำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ตอนบนของคาบสมุทรไทย ในเขต จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 6 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

รวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลน จ.ระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 นิเวศภูมิภาค (Ecoregion) ที่สำคัญ คือ นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งนิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึก และนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง

 

 

กลับขึ้นด้านบน