ไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปีเริ่ม 31 ม.ค.นี้

ไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปีเริ่ม 31 ม.ค.นี้

ไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปีเริ่ม 31 ม.ค.นี้

รูปข่าว : ไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปีเริ่ม 31 ม.ค.นี้

ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี กระทรวงสาธารณสุข คาดปักเข็มแรก 31 ม.ค.นี้ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเปิดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษาละเอียดยิบ

วันนี้ (24 ม.ค.2565) หลังจากมีความชัดเจนว่าวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยวันที่ 26 ม.ค.นี้ จำนวน 3 ล้านโดสจาก 10 ล้านโดส ซึ่งจะเริ่มให้บริการฉีดแห่งแรกที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) นำร่องกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ถือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง ก่อนจะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ประสานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กแล้ว โดย สธ. ตั้งเป้าจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก ในวันที่ 31 ม.ค.นี้

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่รายละเอียดความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 -ไม่เกิน 12 ปี ดังนี้ 

12-14 ม.ค.65

•ศธ.แจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน (แยกรายจังหวัด/อำเภอ) (1) ระดับอนุบาล อ.1 - อ.3 (2) ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 จำแนกกลุ่มที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไปถึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน)

• สถานศึกษาสำรวจจัดทำบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่มที่ยังต้องฉีดวัคซีน ให้ครบ 2 เข็มและกลุ่มที่ต้องการเข็มที่ 3 (Booster Dose)

• สธ. กำหนด (1) แบบฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน (2) ลักษณะข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนฉีด วัคซีน (เลข 13 หลัก /ชื่อ-นามสกุล /วันเดือนปีเกิด /โทรศัพท์)

12-17 ม.ค.65

• ศธ.และสธ.จัดทำคลิป 3+3 นาที สื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี (Presenter: ศ.นพ.อุดมฯ ศ.นพ.ประสิทธิ์ฯ รศ.นพ.ทวีฯ รศ.พญ.กุลกัลยาฯ นพ.สราวุฒิฯ) และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
17-20 ม.ค.65

• สธ.ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3 และ ศร.นำส่งแก่สถานศึกษาต่าง ๆ

• ศธ.และสธ. จัดประชุมออนไลน์กับสถานศึกษาในสังกัดซักซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูล แก่ผู้ปกครองและชุมชน (1 - 3 ครั้ง)

17-24 ม.ค.65

• สถานศึกษาเริ่มจัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ช่วง 17-24 ม.ค.65)

• สถานศึกษาจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียนตามข้อ 1 (1) (2) (3) แล้วเสร็จ 21-25 ม.ค.65

• สถานศึกษาจัดประชุมหารือเพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครอง ให้นักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน

25-26 ม.ค. 65

• สถานศึกษานำส่งรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนให้แก่ ผอ.สพป.หรือ ศรจ. และนำส่งบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

27-28 ม.ค.65

• ศรจ.ประชุมร่วม ผอ.สพป.และหน่วยงานการศึกษาอื่นในจังหวัด สอบทานสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แล้วนำรายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด

29 ม.ค.65

• สรจ.ประชุมวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการกระจายจุดฉีดวัคซีนรายวัน แต่ละพื้นที่ (School based) และวิธีการบันทึกข้อมูล

30-31 ม.ค.65

• สรจ.จัดประชุมร่วม ศรจ. ผอ.สพป. และ ผอ.สถานศึกษาในจังหวัด แจ้งแผนกำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถานที่และจำนวนรายวัน) และกำหนดการฉีด วัคซีนแก่ครู และบุคลากรส่วนที่เหลือ

1 ก.พ.65

• เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี

26 ก.พ.65

• 15 เริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"แพท-ณปภา" ติดโควิด-ไฟเซอร์ 3 ล้านโดสฉีดเด็กถึงไทย 26 ม.ค.

กทม.เปิดจุดตรวจ ATK กระจาย 80 ชุมชนถึง 31 ม.ค.นี้ 

 26 ม.ค. "ไฟเซอร์" เด็กล็อตแรกถึงไทย เริ่มฉีด 31 ม.ค.

กลับขึ้นด้านบน