"กรมที่ดิน" แจงกรณีที่ดินหาดคลองสน ออกโฉนดถูกต้อง

"กรมที่ดิน" แจงกรณีที่ดินหาดคลองสน ออกโฉนดถูกต้อง

"กรมที่ดิน" แจงกรณีที่ดินหาดคลองสน ออกโฉนดถูกต้อง

รูปข่าว : "กรมที่ดิน" แจงกรณีที่ดินหาดคลองสน ออกโฉนดถูกต้อง

กรมที่ดินระบุที่ดินหาดคลองสน จ.กระบี่ ได้มาอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2498 ก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ ปี 2526

วันนี้ (26 ม.ค.2565) กรมที่ดินชี้แจง กรณีบุกรุกหาดคลองสน แปลงที่ประชาชนครอบครอง ได้มาก่อนการประกาศเขตป่า จากกรณีข่าวการตรวจสอบการบุกรุกหาดคลองสน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยชุดตรวจสอบแก้ไขการบุกรุกที่ดิน กอ.รมน.ทภ.4 เดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อขอเอกสารระวางที่ดินบริเวณหาดมาตรวจสอบ

พบว่า นอกเหนือจากแปลงตรวจยึด 125 ไร่ แล้ว บริเวณหน้าชายหาดนอกแปลงตรวจยึดยังมีที่ดิน 1 แปลง ที่พบว่า ถูกออกเป็นโฉนดที่ดิน แต่ยังไม่สามารถระบุเนื้อที่ได้ ต้องรอเอกสารจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่อีกครั้ง

 

กรมที่ดิน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ตำแหน่งที่ดินบริเวณหน้าหาดคลองสน นอกพื้นที่ตรวจยึดตามที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่า มีโฉนดที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 43.8 ตารางวา ออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โดยการยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามความในมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ซึ่งออกจากหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2498

เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าอ่าวนาง-หางนาค” ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าอ่าวนาง-หางนาค” ตามมติคณะรัฐมนตรี และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยประกาศเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2526 การออกโฉนดที่ดินจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

 

ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2553 และคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ผู้ประสานงานประจำตำบลอ่าวนาง ผู้แทนสำนักจัดการป่าไม้ 12 ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ กำนันตำบลอ่าวนาง และผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินแปลงนี้

ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ป่าไม้ถาวร และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวนางและป่าหางนาค ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเป็นป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ.2495 แต่ที่ดินได้มีการครอบครองและทำประโยชน์มาโดยชอบ ก่อนพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479 ใช้บังคับ และได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ผู้ครอบครองทำประโยชน์ รวมตลอดจนผู้รับโอนย่อมเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

เห็นสมควรออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามผลการรังวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินได้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

ดังนั้น การออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายแล้ว

กลับขึ้นด้านบน