ขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียนชั้นต่ำกว่า ป.5 - กวดวิชา 1-14 ก.พ.นี้

ขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียนชั้นต่ำกว่า ป.5 - กวดวิชา 1-14 ก.พ.นี้

ขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียนชั้นต่ำกว่า ป.5 - กวดวิชา 1-14 ก.พ.นี้

รูปข่าว : ขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียนชั้นต่ำกว่า ป.5 - กวดวิชา 1-14 ก.พ.นี้

จังหวัดขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียน กวดวิชา สถานศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงไป และศูนย์เด็กเล็ก โดยให้เรียนออนไลน์แทน ตั้งแต่ 1-14 ก.พ.นี้ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (28 ม.ค.2565) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ลงนามในประกาศจังหวัดเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 62 โดยมีรายละเอียดว่า

จังหวัดขอนแก่นยังคงได้รับการปรับปรุงเขตพื้นที่ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 21 ม.ค.2565 จัดให้เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ประกอบกับอัตราการติดเชื้อยังค่อนข้างสูง แม้จะเริ่มทรงตัวบ้าง แต่ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจไว้วางใจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

1. ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ 4 ก. แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 58) โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน

ก.ให้ปิดโรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา หรือสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงไปทุกสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด โดยให้จัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (On Line) งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On site) เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามนักเรียนออกนอกสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.พ.2565

สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยาศึกษา อุดมศึกษา ให้สามารถใช้อาคาร หรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา (มาตรการ 11 ข้อ) และตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน ต่อผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค.2565 จังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 148 คน พบคลัสเตอร์ใหม่ คือ นักกีฬาวอลเล่ย์บอล ร.ร.บ้านสามเหลี่ยม อ.เมือง จำนวน 4 คน, ม.1 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จำนวน 4 คน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน