อนุกมธ.แก้ปัญหาโรคระบาดหมูเชิญ "กรมปศุสัตว์-ซีพี" ให้ข้อมูล สัปดาห์หน้า

อนุกมธ.แก้ปัญหาโรคระบาดหมูเชิญ "กรมปศุสัตว์-ซีพี" ให้ข้อมูล สัปดาห์หน้า

อนุกมธ.แก้ปัญหาโรคระบาดหมูเชิญ "กรมปศุสัตว์-ซีพี" ให้ข้อมูล สัปดาห์หน้า

รูปข่าว : อนุกมธ.แก้ปัญหาโรคระบาดหมูเชิญ "กรมปศุสัตว์-ซีพี" ให้ข้อมูล สัปดาห์หน้า

อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ เชิญ กรมปศุสัตว์ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ข้อมูล สัปดาห์หน้า

วันนี้ (28 ม.ค.2565) ความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และหมูราคาแพง หลังจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นสภาผู้แทนราษฎร  และมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น จำนวน 3 คณะ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

1.คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร แนวทางการป้องกัน และการพัฒนาประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย

(1) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

(2) นายพลวัฒน์ ศรีเรืองสุข เป็นอนุกรรมาธิการ

(3) นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล เป็นอนุกรรมาธิการ

(4) นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(5) นางสาวอังคณา เลขะกุล เป็นอนุกรรมาธิการ

(6) นายสุเจตน์ ชื่นชม เป็นอนุกรรมาธิการ

(7) นายนพณัฐ มีรักษา เป็นอนุกรรมาธิการ

(8) นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นอนุกรรมาธิการ

(9) นายสกล เหนียนเฉลย เป็นอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการตรวจสอบความเสียหาย สต็อกสินค้าผลกระทบของผู้ประกอบการ และแนวทางการฟื้นฟูเยียวยา ประกอบด้วย

(1) นายวิสุทธิ์ ไซยณรุณ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นอนุกรรมาธิการ

(2) นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา

(3) นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(4) นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เป็นอนุกรรมาธิการ

(5) นางปียะศิริ นาโคศิริ เป็นอนุกรรมาธิการ

(6) นายธนาวิทย์ ไซยานุพงศ์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(7) นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(8) นายพลภัทร คงแก้วขาว เป็นอนุกรรมาธิการ

(9) นายสำรอง รักชุม เป็นอนุกรรมาธิการ

(10) นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เป็นอนุกรรมาธิการ

3.คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบริหารจัดการ ควบคุมอาหารสัตว์ การลักลอบ นำเข้า กักตุนสุกร และซากสัตว์อื่น ประกอบด้วย

(1) นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

(2) นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นอนุกรรมาธิการ

(3) นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(4) นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เป็นอนุกรรมาธิการ

(5) นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(6) นายพรชัย อำนวยทรัพย์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(7) ร้อยตรี จักรา ยอดมณี เป็นอนุกรรมาธิการ

(8) นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เป็นอนุกรรมาธิการ

(9) นายสุรชาติ ศรีบุศกร เป็นอนุกรรมาธิการ

(10) นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นอนุกรรมาธิการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการเป็นครั้งแรก ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แนวทางการป้องกัน และการพัฒนาประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ นัดประชุมวันอังคารที่ 1 ก.พ.2565 เวลา 09.30 น.โดยมีวาระที่น่าสนใจคือ การพิจารณาสถานการณ์การปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเชิญอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายกสมาคม ธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการตรวจสอบความเสียหาย สต็อกสินค้าผลกระทบของผู้ประกอบการ และแนวทางการฟื้นฟูเยียวยา นัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โดยจะพิจารณาเรื่อง การตรวจสอบความเสียหาย สต็อกสินค้า และผลกระทบของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรทั่วประเทศ โดยเชิญ อธิบดีกรมปศุสัตว์และอธิบดีกรมการค้าภายใน เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบริหารจัดการ ควบคุมอาหารสัตว์ การลักลอบนำเข้า กักตุนสุกร และซากสัตว์อื่น นัดประชุมวันอังคารที่ 1 ก.พ.2565 เวลา 13.30 น. โดยมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจคือ การพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนวิธีการคำนวณต้นทุนการเกษตรที่เป็นปัจจัยการผลิตของสินค้าชนิดต่าง ๆ โดยเชิญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมการค้าภายใน และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน