เปิดสถิติสภาฯ ล่ม 11 ครั้ง กับ 3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

เปิดสถิติสภาฯ ล่ม 11 ครั้ง กับ 3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

เปิดสถิติสภาฯ ล่ม 11 ครั้ง กับ 3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

รูปข่าว : เปิดสถิติสภาฯ ล่ม 11 ครั้ง กับ 3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

เปิดสถิติสภาฯ ล่ม ยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ล่มไป 11 ครั้ง กับ 3 ปีรัฐบาล และพบสมัยประชุมปีที่ 3 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 สภาฯ ล่มไปแล้ว 7 ครั้ง

ปีที่ 1 /1 วันเสาร์ที่ 25 พ.ค.2562 -18 ก.ย.2562

ปีที่ 1 /1 วันเสาร์ที่ 25 พ.ค.2562 -18 ก.ย.2562 มีการประชุม 24 ครั้ง ไม่มีเหตุการณ์องค์ประชุมไม่ครบ

ส่วนปีที่ 1/2 วันที่ 27 พ.ย.2562-28 ก.พ.2563

ส่วนปีที่ 1/2 วันที่ 27 พ.ย.2562-28 ก.พ.2563 มีการประชุม 32 ครั้ง แต่องค์ประชุมไม่ครบ 2 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 27 พ.ย.2562 ในการพิจารณาญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่ง คสช. ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะ เป็นผู้เสนอ

หลังมีการลงมติในญัตติดังกล่าวแล้ว แต่นายวิรัช รัตนเศรษฐ เสนอญัตติให้นับใหม่ แต่เมื่อประธานสั่งตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกในที่ประชุมมีจำนวน 92 คน ไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิก 499 คน และกึ่งหนึ่งคือ 250 คนทำให้ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุม

และวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย.2562 พิจารณาญัตติด่วนของ นายปิยบุตรซึ่งเมื่อประธานสั่งตรวจองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกอยู่ 242 คนไม่ครบองค์ประชุม ประธานจึงสั่งปิดประชุม

ปีที่2/1 วันที่ 27 พ.ค.2563 -18 ก.ย.2563

ปีที่2/1 วันที่ 27 พ.ค.2563 -18 ก.ย.2563 มีการประชุม 30 ครั้ง องค์ประชุมไม่ครบ 1 ครั้ง วันพุธที่ 8 ก.ค.2563 ในการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ภายหลังการอภิปรายและตอบชี้แจงของ "ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม" เสนอให้นับองค์ประชุมผลปรากฏว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 231 คนไม่ครบซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิก 487 คนกึ่งหนึ่งคือ 244 คน ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงสั่งปิดประชุม

ปีที่ 2/2 วันที่ 4 พ.ย.2563 -วันที่ 20 ก.พ.2564

ปีที่ 2/2 ระหว่างวันพุธที่ 4 พ.ย.2563 -วันที่ 20 ก.พ.2564 มีการประชุม 24ครั้ง ไม่มีเหตุการณ์องค์ประชุมไม่ครบ

ปีที่ 3/1 วันที่ 27 พ.ค.2564 -วันที่ 16 ก.ย.2564

ปีที่ 3/1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.2564 ถึงวันที่ 16 ก.ย.2564 มีการประชุม 21 ครั้ง องค์ประชุมไม่ครบ 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 30 มิ.ย.2564 ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ หลังพิจารณามาตรา 56 / 4 ประธานตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 206 คน จากจำนวนที่มีอยู่ 483 คน ซึ่งจำนวนกล่องหนึ่งคือ 242 คน ทำให้ประธานสั่งปิดประชุม

ปีที่ 3/2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564-3 ก.พ.2565

ปีที่ 3/2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564-3 ก.พ.2565 พบว่า องค์ประชุมล่ม 7 ครั้ง

ครั้งที่หนึ่ง วันพุธที่ 3 พ.ย.2564

ในการพิจารณาร่างกฏหมายคุ้มครองพยานในคดีอาญา ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา 8 (2) และ(3) รองประธานสภาสั่งตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ จากนั้นได้สั่งเลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ครั้งที่สอง วันพุธที่ 15 ธ.ค.2564

ในการพิจารณาร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนายวิรัชิ พันทุมะผล เป็นผู้เสนอ หลังมีการเสนอแถลงหลักการและเหตุผลมีสมาชิกอภิปราย โดย ครม. ขอรับร่างกฎหมายไปพิจารณาก่อนรับหลักการโดยให้รอพิจารณาภายใน 60 วันตามข้อบังคับการประชุมข้อ 118 และรองประธานสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมจากนั้นได้สั่งให้เลื่อนการลงมติร่างกฏหมายดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป

ครั้งที่สาม วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.2564

ในการพิจารณารายงานศึกษา แนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ และรองประธานในที่ประชุมสั่งตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบกับรายงาน

ขณะที่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมโดยใช้วิธีเรียกชื่อ แต่ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.ก้าวไกล เสนอให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน โดยรองประธานสภาจึงได้สั่งตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติในญัตติวิธีการตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 233 คนไม่ครบองค์ จากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ 276 คนซึ่งจำนวนกึ่งหนึ่งคือ 238 คนประธานในที่ประชุมจึงสั่งปิดประชุม

ครั้งที่สี่ วันพุธที่ 19 ม.ค.2565

ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. พรรคไทยรักธรรม ได้เสนอนับองค์ประชุม ปรากฏมีสมาชิกอยู่จำนวน 226 คนไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิก 473 คนและจำนวนครึ่งหนึ่งคือ 237 คนประธานในที่ประชุมจึงสั่งปิดประชุม

ครั้งที่ห้า วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ในการพิจารณาการศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายและกรรมการได้ชี้แจงพร้อมขอมติว่าจะเห็นชอบกับรายงานหรือไม่ แต่ประธานในที่ประชุมดูสมาชิกในที่ประชุมแล้วได้สั่งเลื่อนการลงมติรายงานฉบับดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป

ครั้งที่ 6 วันพุธ ที่ 26 ม.ค.2565

ในการพิจารณาร่างกฏหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรง ที่ ครม.เป็นผู้เสนอ และที่นางสาวพัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ ก่อนลงมติในวาระที่ 1 ประธานในที่ประชุมถามวิปว่าพร้อมลงมติหรือไม่ซึ่งวิปตอบขอให้ลงมติในครั้งต่อไป

ครั้งที่เจ็ด วันที่ 2 ก.พ.2565

ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะเป็นผู้เสนอ หลังสมาชิกอภิปรายจบ ครม. ขอรับร่างกฏหมายดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับหลักการภายใน 60 วัน ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมก่อนลงมติประธานในที่ประชุมได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่ามีองค์ประชุมอยู่ 234 คนไม่ครบองค์ประชุมซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 475 คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่ง 238 คน

กลับขึ้นด้านบน