ครม.ตั้ง "บวรศักดิ์" เป็น กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ครม.ตั้ง "บวรศักดิ์" เป็น กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ครม.ตั้ง "บวรศักดิ์" เป็น กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รูปข่าว : ครม.ตั้ง "บวรศักดิ์" เป็น กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มติ ครม.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จำนวน 8 คน "บวรศักดิ์ อุวรรณโณ" ด้านกฎหมาย รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ด้านเศรษฐศาสตร์ และ "ไพรินทร์ ชูโชติถาวร" ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันนี้ (15 ก.พ.2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 15 ก.พ.2565 ดังนี้

1.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1.นายกฤตเตโช สิริภัสสร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุกรรม) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564

2.นายประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564

3.นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการระดับสูง) กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านกำลังคนสาธารณสุข) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564

4.น.ส.สิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

4.การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1.เห็นชอบต่อการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

2.ให้ กต. มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AICHR สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 ให้เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ

5.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ดังนี้

1.ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ

2.นายขภัช นิมมานเหมินท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

6.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1.นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา

2.นางดวงขวัญ จารุดุล

3.นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง

4.นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

5.นายบัณฑิต จุลาสัย

7.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จำนวน 8 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1.นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ด้านการบัญชี)

2.น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ (ด้านการตรวจสอบและประเมินผล)

3.ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ด้านกฎหมาย)

4.นายมนัส แจ่มเวหา (ด้านการเงิน)

5.รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ (ด้านเศรษฐศาสตร์)

6.นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (ด้านการบริหารและการจัดการ การวางแผน)

7.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

8.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน