ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "อานนท์" 3 เดือน - กำหนด 8 เงื่อนไข

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "อานนท์" 3 เดือน - กำหนด 8 เงื่อนไข

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "อานนท์" 3 เดือน - กำหนด 8 เงื่อนไข

รูปข่าว : ศาลปล่อยตัวชั่วคราว "อานนท์" 3 เดือน - กำหนด 8 เงื่อนไข

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ปล่อยตัวชั่วคราว "อานนท์ นำภา" มีกำหนด 3 เดือน ตีวงเงินประกัน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขเข้ม 8 ข้อ

วันนี้ (28 ก.พ.2565) จากกรณีนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 และในคดีหมายเลขดำที่ อ1802/2564 ล่าสุด ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่ง เห็นว่า แม้จำเลยเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเพิกถอน การปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง จนจำเลยต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจนถึงปัจจุบัน 

การที่จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของศาลอย่างเคร่งครัดนั้น การที่จำเลยเสนอเงื่อนไขมาจึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะควบคุมพฤติกรรมของจำเลยได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่ไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก

ทั้งนี้ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาลสักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 28 พ.ค.2565) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท ยึดหลักประกัน ทำสัญญาประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลา เห็นควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

  1. ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน
  2. ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล
  3. ห้ามจำเลยโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วม
  4. กิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  5. ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล
  6. ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
  7. ให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก ๆ 30 วัน นับแต่วันที่ปล่อยตัวชั่วคราว (วันที่ 28 ก.พ.2565)
  8. ให้จำเลยติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ขอชี้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากจำเลยเสนอเงื่อนไขรวมถึงให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้น ศาลจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลย โดยการปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดเพียง 3 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว นายอานนท์ต้องถูกกักขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เว้นแต่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง

หากนายอานนท์ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัด และเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราวให้นายอานนท์ มารายงานตัวต่อศาลและให้ผู้ประกันส่งตัวนายอานนท์ ต่อศาลในวันที่ 28 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัตินั้น เป็นการกำหนดตามที่นายนรเศรษฐ์ เสนอต่อศาลและนายอานนท์ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ หากศาลกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

 

กลับขึ้นด้านบน