โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง"

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง"

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง"

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แก่พลอากาศโท สมคิด สุขบาง

วันที่ 10 มี.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายพลเรือน เป็นกรณีพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2497

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แก่ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความวิริยอุตสาหะ จงรักภักดี เสียสละ และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน