ครม.อนุมัติ 5 หมื่นล้าน ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 อีก 1.3 หมื่นคน

ครม.อนุมัติ 5 หมื่นล้าน ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 อีก 1.3 หมื่นคน

ครม.อนุมัติ 5 หมื่นล้าน ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 อีก 1.3 หมื่นคน

รูปข่าว : ครม.อนุมัติ 5 หมื่นล้าน ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 อีก 1.3 หมื่นคน

ครม.เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 ปี 2565-2570 จำนวน 13,318 คน กรอบวงเงิน 50,608.40 ล้านบาท รับเด็กชายขอบ-ขรก.สธ.ที่จบสายวิทย์-นร.โครงการแพทย์ชนบท

วันนี้ (5 เม.ย.2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ.2565 -2570 ภายใต้กรอบวงเงินรวม50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์ 13,318 คน โดยผูกพันจนนักศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบการศึกษาในปี 2576

ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 26 มี.ค.2562 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมไทยเป็น Medical Hub เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและหารายได้ให้กับประเทศ

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต ตั้งเป้าหมายอัตราแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม 1:1,200 ภายในปีการศึกษา 2576 เมื่อนักศึกษาแพทย์ที่ผลิตเพิ่มรุ่นสุดท้ายสำเร็จการศึกษา ซึ่งในช่วงปี 65-70 จะต้องมีการผลิตแพทย์เพิ่ม 13,318 คน ผ่านสถาบันในสังกัด อว. และ สธ. โดยมีกรอบวงเงินที่ 50,608.40 ล้านบาท หรือคนละ 3.8 ล้านบาท

แบ่งเป็นงบดำเนินการในการผลิตบัณฑิต 300,000/บาท/คน/ปี หรือคนละ 1.8 ล้านบาท รวม 23,972.40 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ ในอัตราคนละ 2 ล้านบาท รวม 26,636 ล้านบาท

โดยเน้นการรับนักศึกษา 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง 2.กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าราชการสังกัด สป.สธ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3.กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กลับขึ้นด้านบน