ครม.ไฟเขียว 159 ล้าน ช่วยชาวไร่ใบยาสูบ-โรงบ่มอิสระ

ครม.ไฟเขียว 159 ล้าน ช่วยชาวไร่ใบยาสูบ-โรงบ่มอิสระ

ครม.ไฟเขียว 159 ล้าน ช่วยชาวไร่ใบยาสูบ-โรงบ่มอิสระ

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียว 159 ล้าน ช่วยชาวไร่ใบยาสูบ-โรงบ่มอิสระ

ครม.อนุมัติ 159.69 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระ ในฤดูการผลิต 62/63 ในโครงการ ฯ14,292 ราย

วันนี้ (19 เม.ย.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 159.69 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูกาลผลิต 2562/2563 ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ยสท. และกรมสรรพสามิต รวม 14,292 ราย

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใบยา ดังนี้ 1.ใบยาเวอร์ยิเนีย ประกอบด้วย ชาวไร่ 2,378 ราย ผู้บ่มอิสระ 54 ราย ชาวไร่ใบยาสด 1,807 ราย 2.ใบยาเบอร์เลย์ ชาวไร่ 6,562 ราย
3.ใบยาเตอร์กิช ชาวไร่ 3491 ราย

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระในอัตราร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป โดยคำนวณเงินช่วยเหลือจากปริมาณโคต้าการผลิตใบยา ที่ลดลงในฤดูกาลผลิต 2562/2563 เปรียบเทียบกับปริมาณโควตา ที่ได้รับในฤดูกาลผลิต 2560/2561 คูณด้วยร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป

เกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบจะได้รับเงินช่วยเหลือตามปริมาณการรับซื้อใบยาสูบที่ลดลงจริงในแต่ละประเภทใบยา และปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่มีการปลูกยาสูบทดแทนด้วย โดยจะมีคณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

กลับขึ้นด้านบน