ผลสำรวจ "นิด้าโพล" พบคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตัวเอง

ผลสำรวจ "นิด้าโพล" พบคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตัวเอง

ผลสำรวจ "นิด้าโพล" พบคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตัวเอง

รูปข่าว : ผลสำรวจ "นิด้าโพล" พบคนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตัวเอง

นิด้าโพลสำรวจของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่” พบว่าประชาชนร้อยละ 66.14 อยากเลือกผู้ว่าฯ ของตนเอง

วันนี้ (24 เม.ย.2565) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนต่างจังหวัด อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย.2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร รวม 1,320 หน่วยตัวอย่าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด พบว่า ร้อยละ 66.14 ระบุว่า อยากได้มาก ร้อยละ 18.64 ระบุว่า ค่อนข้างอยากได้ ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ไม่อยากได้เลย ร้อยละ 3.79 ระบุว่า ไม่ค่อยอยากได้ และ ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เฉย ๆ อย่างไรก็ได้

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด กับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง

จะทำให้การพัฒนาจังหวัดแตกต่างกัน ร้อยละ 57.80 ระบุว่า มีความแตกต่างอย่างมาก ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 27.05 ระบุว่า ค่อนข้างมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด

ร้อยละ 8.71 ระบุว่า ไม่มีความแตกต่างเลย ในผลของการพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 5.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่าง ในผลของการพัฒนาจังหวัด และตัวอย่างร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

ร้อยละ 28.41 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 19.62 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 37.05 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.92 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ร้อยละ 48.11 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.89 เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 13.18 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.88 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.32 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.51 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.11 อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

กลับขึ้นด้านบน