ประกาศแล้ว 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 64 "นพพล-ครูสลา-ปิยะพร"

ประกาศแล้ว 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 64 "นพพล-ครูสลา-ปิยะพร"

ประกาศแล้ว 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 64 "นพพล-ครูสลา-ปิยะพร"

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 ใน 3 สาขา ทั้งวรรณี ชัชวาลทิพากร, ปิยะพร ศักดิ์เกษม, สลา คุณวุฒิ, นพพล โกมารชุน, ไพฑูรย์ เข้มแข็ง

รูปข่าว : ประกาศแล้ว 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 64 "นพพล-ครูสลา-ปิยะพร"

วันนี้ (27 เม.ย.2565) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2564 มีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ 4 คน

 • นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)
 • ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
 • นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)

สาขาวรรณศิลป์ 2 คน

 • นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)
 • นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย)

สาขาศิลปะการแสดง 6 คน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)
 • นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช)
 • นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)
 •  ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงคลาสสิก)
 • นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล - ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)
 • นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณ เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย รายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน