รายงานพิเศษ : เปิดงบประมาณ 8 ปี "เครื่องสูบน้ำ" กทม.

รายงานพิเศษ : เปิดงบประมาณ 8 ปี "เครื่องสูบน้ำ" กทม.

รายงานพิเศษ : เปิดงบประมาณ 8 ปี "เครื่องสูบน้ำ" กทม.

รูปข่าว : รายงานพิเศษ : เปิดงบประมาณ 8 ปี "เครื่องสูบน้ำ" กทม.

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ

(จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ-ซ่อมแซม-อะไหล่)

ย้อนหลังไป 8 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปีไตรมาสแรกของงบประมาณ 2565 กทม. มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งสิ้น 988 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 1,570,447,894.57 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)

แต่เมื่อดูรายละปีงบประมาณ ในปี 2561-2564 มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ เพิ่มขึ้นมาก กว่าปีก่อนหน้า ( ปี 2558-2560) รวม 4 ปีนี้ มีโครงการทั้งหมด 619 โครงการ งบประมาณ 1,000 ล้านบาท

แต่ปีที่น่าสนใจคือในปี 2562 ใช้งบประมาณไปกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ 647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.7 ของจำนวนโครงการทั้งหมด และ 68.3 ของมูลค่าวงเงินงบประมาณทั้งหมด

เมื่อดูจากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า มีหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 52 หน่วยงาน มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ เช่น สำนักงานเขต ,สำนักการระบายน้ำ ,สำนักโยธา ,สำนักผังเมือง ,สำนักปลัด,สำนักอนามัย ,สำนักงานสถานธนานุบาล ฯลฯ และสำนักการระบายน้ำ

เป็นเสมือนเจ้าภาพหลักแก้ปัญหาน้ำท่วม และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ ได้ใช้งบประมาณมากที่สุด 1,343,485,647.00 บาท ในรอบ 8 ปี งบประมาณ แต่หน่วยงานที่ใช้เงินรองลงมาและน่าสังเกต คือ สำนักการคลัง ใช้เงินไป 188 ล้านบาท

จำนวนจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องสูบน้ำครับ 8 ปีที่ผ่านมา กทม.ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 482 เครื่อง จากจำนวน 73 โครงการ ใช้วงเงินงบประมาณ 1,150,557,117.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) ปีที่ซื้อเครื่องสูบน้ำมากที่สุด คือ ปี 2558 จำนวน 218 เครื่อง รองลงมาคือในปี 2562 ซื้อเครื่องสูบน้ำ 103 เครื่อง

 

และเมื่อดูชนิดของเครื่องสูบน้ำ พบว่า เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จัดซื้อมากที่สุด 225 เครื่อง งบประมาณ 207 ล้านบาท แต่ไม่ใช่โครงการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด เพราะการซื้อเครื่องสูบน้ำที่ใช้เงินมากที่สุด กลับเป็นเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ใช้งบประมาณมากถึง 873 ล้านบาท ซื้อไป 80 เครื่อง ในรอบ 8 ปี และปีที่ซื้อเครื่องชนิดนี้มากที่สุด คือ ปี 2562

หากดูราคาเฉลี่ยต่อเครื่องจากงบประมาณทั้งหมด พบว่า เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ราคาเฉลี่ย เครื่องละ 9 แสนบาท เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ราคาเฉลี่ยเครื่องละ 10 ล้านบาท

หน่วยงานในสังกัด กทม. ที่ซื้อเครื่องสูบน้ำมากที่สุด

ส่วนงานที่ซื้อเครื่องสูบน้ำมากที่สุดคือ สำนักการระบายน้ำ มีจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ซื้อในรอบ 8 ปี (2558-2565) จำนวน 131 เครื่อง ใช้เงินไป 928,351,100 บาท (เก้าร้อยล้านบาท) และในปี 2562 ใช้เงินซื้อเครื่องสูบน้ำมากที่สุด 583,354,500 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) และเมื่อหารเฉลี่ยด้วยจำนวนเครื่องสูบน้ำ กับเงินที่ใช้ไปพบว่า มีค่าเฉลี่ยเครื่องสูบน้ำอยู่ที่ 7 ล้านบาท

ซ่อมแซม “เครื่องสูบน้ำ”

อีกโครงการที่น่าสนใจ เมื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ คือ การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หน่วยงานในสังกัด กทม. หลาย ๆ หน่วยงาน มีจำนวนโครงการรับเหมาซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำมากถึง 444 โครงการ

ในรอบ 8 ปี (ปี 2558-2565) สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีโครงการรับเหมาซ่อมแซม มากที่สุด 398 โครงการ มีจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ซ่อมแซม 806 เครื่อง ใช้เงินไป 194,754,662 บาท ( เกือบสองร้อยล้านบาท) และเมื่อหารเฉลี่ยจากจำนวนเครื่องสูบน้ำที่ซ่อมแซม กับจำนวนเงินที่ใช้ในโครงการรับเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ พบว่า มีค่าเฉลี่ยค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำต่อโครงการ อยู่ที่ 241,631 บาท ( ค่าซ่อมโครงการละ กว่า 2 แสนบาท

 

เมื่อศึกษาข้อมูลให้ลึกลงไปพบว่า ในสำนักการระบายน้ำ พื้นที่ไหน มีโครงการรับเหมาซ่อมแซม พบข้อมูลอย่างน่าสนใจว่า สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ มีโครงการรับเหมาซ่อมแซม ถึง 21 โครงการ ใช้เงินไปกว่า 8 ล้านบาท (8,776,862) อีกหน่วยงาน คือ สถานีสูบน้ำพระโขนง มีโครงการซ่อมแซม 20 โครงการ ใช้เงินกว่า 7 ล้านบาท (7,734,606)

และอีกหน่วยงาน สถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง แม้ว่า มีโครงการรับเหมาซ่อมแซมไม่มาก จำนวน 5 โครงการ แต่กลับใช้งบประมาณไปถึง 20 ล้านบาท (20,793,180 ) และพบว่าในปี 2562 ใช้เงินเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมากที่สุดกว่า 19 ล้านบาท (19,305,580)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายงานพิเศษ : 8 ปี ใช้เงินไปเพื่อระบบระบายน้ำ 3 หมื่นล้าน

กลับขึ้นด้านบน