ครม.เห็นชอบหลักการให้หน่วยราชการลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาต-ทบทวนกฎหมาย

ครม.เห็นชอบหลักการให้หน่วยราชการลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาต-ทบทวนกฎหมาย

ครม.เห็นชอบหลักการให้หน่วยราชการลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาต-ทบทวนกฎหมาย

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบหลักการให้หน่วยราชการลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาต-ทบทวนกฎหมาย

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

วันนี้ (24 พ.ค.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการแนวทางการปรับปรุง ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐ

ทั้งนี้ กำหนดแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระยะเวลา การพิจารณาอนุญาตและทบทวนกฎหมายให้เอื้อต่อกระบวนการพิจารณาอนุญาตเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการบริการจากภาครัฐที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มกระบวนงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) กลุ่มกระบวนงานที่มีผลกระทบสูง จำนวน 31 กระบวนงาน เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การขออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งออกของ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทบทวนกระบวนงานและปรับลดระยะเวลาการดำเนินการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 65

(2) กลุ่มกระบวนงานทั่วไป เช่น การอนุญาต การจดทะเบียน หรือ การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกำหนดให้ต้องขออนุญาตฯ มีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐเสนอกระบวนงานที่สามารถปรับลดระยะเวลาการดำเนินการลงร้อยละ 30 - 50 มาดำเนินการภายในปี 65

แนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต เช่น พิจารณายุบเลิก ยุบรวมขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการของหน่วยงาน นำมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามผลการศึกษาของ สนง.ก.พ.ร.เป็นเป้าหมายในการพิจารณาปรับลดระยะเวลาการดำเนินการ

ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการ ปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตต้องไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ กรณีไม่สามารถลดระยะเวลาการให้บริการลงได้อีกหรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้รายงานไปยัง สนง.ก.พ.ร.

สำหรับแนวทางการทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาต เช่น การพิจารณาใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย โดยนำคำแนะนำของ คกก.พัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ การทบทวนกฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาต เช่น กฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน การทบทวนกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาต เช่น การปรับปรุงขั้นตอน การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการ

ทั้งนี้ สนง.ก.พ.ร.ได้ศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 3,827 กระบวนงาน จาก 132 หน่วยงาน ได้แก่ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร การพิจารณาอนุญาต และการลงนาม พบว่า หน่วยงานแต่ละแห่งมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน

จึงได้นำค่ากลางของระยะเวลาการดำเนินการ มากำหนดเป็นมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ นำไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ไม่เกิน 1 วันทำการ

ขั้นตอนการพิจารณา กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการจำแนกตามลักษณะงาน และความซับซ้อนของเอกสาร เช่น การตรวจพิจารณาเอกสารจำนวน 1-10 รายการ หรือ เอกสารยืนยันตัวตน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานผู้อนุญาต ไม่เกิน 2 วันทำการ - การตรวจสอบสถานที่ ไม่เกิน 15 วันทำการ - การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์/เครื่องจักร ไม่เกิน 2 วันทำการ -การพิจารณาโดยคณะกรรมการ ไม่เกิน 29 วันทำการ การลงนาม หรือ คกก.มีมติ ไม่เกิน 1 วันทำการ

นายกรัฐมนตรี ยังกำชับส่วนราชการที่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ให้เร่งพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพราะการปรับปรุงระยะเวลาพิจารณาอนุญาตในกระบวนงานที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศด้วย

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน