โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 38 นายทหารราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 38 นายทหารราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 38 นายทหารราชองครักษ์

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 38 นายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ 38 นาย

วันนี้ (16 มิ.ย.2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธร รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 38 นาย ดังนี้

1. พลเอก ปราการ ปทะวานิช
2. พลเอก อยุทธ์ ศรีวิเศษ
3. พลเอก ศรชัย กาญจนสูตร
4. พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ
5. พลโท วรวุฒิ วุฒิศิริ
6. พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร
7. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก
8. พลตรี สุพล จันทร์ผ่อง
9. พันเอก เสด็จ อาคะจักร
10. พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์
11. พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ
12. พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น
13. พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ
14. พลเอก สิริพจน์ รำไพกุล
15. พลเอก วิรัตน์ นาคจู
16. พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
17. พลโท สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
18. พลโท พิเศษ ศิริเกษม
19. พลโท มานพ สัมมาขันธ์
20. พลโท ภาสกร ทวีตา
21. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
22. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
23. พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
24. พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว
25. พันเอก ถนัด พูนนายม
26. พันเอก วุทธยา จันทมาศ
27. พันเอก วิชิต มักการุณ
28. พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์
29. พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
30. พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท
31. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง
32. พันเอก เดชา ศรีมงคล
33. พันเอก ชาคริต อุจะรัตน
34. พันเอก อัศวิน อินทนนท์
35. พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
36. พันเอก ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์
37. พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
38. พันเอก ปริทัศน์ บุนนาค

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-13 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2565, ลำดับที่ 14-37 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2565 และลำดับที่ 38 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2565
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

กลับขึ้นด้านบน