ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ศบค.ในพื้นที่ "กทม.-ปริมณฑล"

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ศบค.ในพื้นที่ "กทม.-ปริมณฑล"

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ศบค.ในพื้นที่ "กทม.-ปริมณฑล"

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ศบค.ในพื้นที่ "กทม.-ปริมณฑล"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2565 หลังสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้ว

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2564 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ลงวันที่ 5 พ.ค.2564 ให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ

ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือ ศบค.กำหนด นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จ.นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด

การดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงานและส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค.สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563

ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พ.ค.2564 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 23 มิ.ย.2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ผ่อนคลายสวม "หน้ากากอนามัย" ตามความสมัครใจ

 

 

กลับขึ้นด้านบน