AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อกิจการ "3BB" พร้อมลงทุน JASIF

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อกิจการ "3BB" พร้อมลงทุน JASIF

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อกิจการ "3BB" พร้อมลงทุน JASIF

รูปข่าว : AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้าน ซื้อกิจการ "3BB" พร้อมลงทุน JASIF

AIS ทุ่ม 32,420 ล้านบาท ซื้อหุ้น 99.87% ของ "3BB" พร้อมซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอรดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

วันนี้ (4 ก.ค.2565) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอรดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน โดยมีรายละเอียดว่า

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนด (รวมเรียกว่าผู้ซื้อ) ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บอรดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

2.เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASUF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า "ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน" มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน