เครือข่ายประชาชนจัดเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

เครือข่ายประชาชนจัดเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

เครือข่ายประชาชนจัดเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

รูปข่าว : เครือข่ายประชาชนจัดเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

เครือข่ายประชาชนจัดเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปจัดเวทีที่ใช้ชื่อว่าสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ปฏิรูปไม่เสียของ ต้องฟังเสียงประชาชน นำเสนอแนวทางปฏิรูปและคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากภาคพลเมือง โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีนี้เป็นจำนวนมาก โดยมองว่าการปฏิรูปประเทศไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติเพียง 2 หน่วยงานเท่านั้น แต่เป็นเรื่องประชาชนทุกคนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 มิ.ย.2558) เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่างเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมงาน และมองว่าหากรัฐนำข้อเสนอของพวกเขาไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถพลิกสถานการณ์ความขัดแย้ง และปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรที่มีแนวโน้มรุนแรงในปัจจุบัน และคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีกลไกที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยการกำหนดเกณฑ์การใช้อำนาจของภาครัฐให้ชัดเจน และสอดคล้องกันระหว่างผู้บริหาร นโยบาย กับผู้ปฏิบัติ และเพราะรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงอนาคต วันนี้ เครือข่ายฯจึงได้นำตัวแทนเยาวชนมาร่วมรับฟังด้วย โดยได้ให้การบ้านก่อนมาเข้าร่วมงานว่าเยาวชนจะมีส่วนทำให้รัฐธรรมนูญสมบูรณ์อย่างที่หวังไว้ได้อย่างไร
 
สำหรับเวทีสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ปฏิรูปไม่เสียของ ต้องฟังเสียงประชาชน เกิดจากความร่วมมือจากภาคประชาชนจากองค์กรเครือข่ายต่างๆ มีคณะทำงานติดตามปัญหา รับฟังเสียงประชาชนและแนวทางปฏิรูปด้านต่างๆ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ก่อนจะนำมาประมวล วิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อเสนอในแต่ละด้าน โดยข้อเสนอในวันนี้มี 7 ประเด็นหลัก คือการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การสร้างพลเมืองเข้มแข็ง การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม การคุ้มครองส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผู้นำการเมืองและระบบผู้แทน และการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม


กลับขึ้นด้านบน