รัฐหนุนฟื้นโรงแรม เว้นค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท 2 ปี

รัฐหนุนฟื้นโรงแรม เว้นค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท 2 ปี

รัฐหนุนฟื้นโรงแรม เว้นค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท 2 ปี

รูปข่าว : รัฐหนุนฟื้นโรงแรม เว้นค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท 2 ปี

ครม.เห็นชอบ ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม 40 บาท / ห้องพัก ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม อีก 2 ปี เริ่ม 1 ก.ค.2565 - 30 มิ.ย.2567

วันนี้ (5 ก.ค.2565) คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ....

โดยสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 40 บาท/ห้องพัก เป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ 1 ก.ค.2565 - 30 มิ.ย.2567 จากที่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2563 จะสิ้นสุดผลใช้บังคับในวันที่ 30 มิ.ย.2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง

แม้ปัจจุบัน จะมีมาตรการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมหลายอย่าง ให้สามารถบริการได้แต่เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อาจต้องใช้ระยะเวลาไปอีกระยะหนึ่ง และแม้ว่ามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าว จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 24,893,080 บาท

แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม จะที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม คิดเป็นเงิน 47,354,200 บาท เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

กลับขึ้นด้านบน