คสช.ตั้งคณะทำงานเชิญต่างประเทศร่วมให้ความเห็น

คสช.ตั้งคณะทำงานเชิญต่างประเทศร่วมให้ความเห็น

คสช.ตั้งคณะทำงานเชิญต่างประเทศร่วมให้ความเห็น

รูปข่าว : คสช.ตั้งคณะทำงานเชิญต่างประเทศร่วมให้ความเห็น

คสช.ตั้งคณะทำงานเชิญต่างประเทศร่วมให้ความเห็น คสช.สั่งตั้งคณะทำงาน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ แลกเปลี่ยนการร่างรัฐธรรมนูญ ยึดประโยชน์ประชาชน

ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2558 เรื่องการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป โดยมีสาระสำคัญให้ตั้งคณะทำงานหนึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันพระปกเกล้า และองค์การตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว หรือแม่น้ำทั้ง 5 สาย เพื่อพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศด้านการเมืองการปกครอง การจัดทำรัฐธรรมนูญ การปฏิรูป การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์และความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อร่วมให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความเข้าใจในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ แต่ให้คำนึงถึงความต้องการของประชาชน ไม่ขัดแย้งกับหลักสากล และต้องไม่กระทบกับความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญ
 
ทั้งนี้ คำสั่ง คสช.ฉบับนี้อ้างอิงตามมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว กรณีที่ คสช.เห็นว่า ครม.ควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องใด ให้ คสช.แจ้งให้ ครม.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นั้น สำหรับขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะทำงานกำหนดบนพื้นฐานของความโปร่งใสปราศจากอคติ และการมุ่งให้ประชาชนได้ประโยชน์


กลับขึ้นด้านบน