กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

รูปข่าว : กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

กกต.ส่งหนังสือแจ้งรัฐสภา แจ้ง กกต.เสียงข้างมาก ไม่มีความเห็นแย้งต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พร้อมให้ข้อสังเกตของ กกต. เสียงข้างน้อย

วันนี้ (16 ส.ค.65) สำนักนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหนังสือลงชื่อโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้ส่งให้ กกต. พิจารณาทำความเห็น ตามกระบวนการมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญปี 2560

โดย กกต.แจ้งว่า กกต.เสียงข้างมากไม่มีข้อทักท้วงต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กกต. เสียงข้างน้อย มีข้อทักท้วงมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยอย่างแท้จริง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน