สรุปผลประเมิน “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลแน่น เป็นที่พึ่งของสังคม

สรุปผลประเมิน “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลแน่น เป็นที่พึ่งของสังคม

สรุปผลประเมิน “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลแน่น เป็นที่พึ่งของสังคม

รูปข่าว : สรุปผลประเมิน “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลแน่น เป็นที่พึ่งของสังคม

คณะกรรมการประเมินผลงานไทยพีบีเอส ประจำปี 2564 ในฐานะสื่อสาธารณะ ระบุประชาชนยังเชื่อมั่นว่าเป็นสื่อมวลชนที่เชื่อถือได้ ไม่ลำเอียง ให้ข้อมูลความรู้แน่น และเป็นสื่อที่มีประโยชน์กับสังคมไทย

วันนี้ (15 ก.ย. 65) คณะกรรมการประเมินผลองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส นำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร

จากการศึกษาประเมินพบว่า ในภาพรวมไทยพีบีเอสมีคุณค่า เป็นที่พึ่งของสังคมไทยได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะบนจุดยืนที่เป็นกลาง เป็นที่รู้จักและรับชมในกลุ่มคนวัยทำงาน แต่ยังคงขาดเสน่ห์ในการนำเสนอ โดยเฉพาะการเข้าถึงผู้ชมที่มีอายุน้อย

 

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารของไทยพีบีเอส ได้ระดมความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผู้ชมให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และยกระดับความถูกต้องน่าเชื่อถือให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากมีเครื่องมือติดตามประเมินผล ด้วยระบบการประเมินคุณภาพเนื้อหา (Quality Rating) ระบบประเมินปริมาณผู้ชม (PSI Rating) การประเมินการเข้าถึงของผู้ชมทุกช่วงวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Data tracking) แล้ว

 

การศึกษาประเมินองค์กรประจำปี โดยคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระนี้ เป็นอีกกลไกการประเมินผลที่สำคัญตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งไทยพีบีเอส ในมาตรา 50 โดยการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ดำเนินการศึกษาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร ศึกษาจากแบบสำรวจสอบถามผู้ชมผู้ฟังไทยพีบีเอสมากกว่า 2,600 ตัวอย่าง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการจัดโฟกัสกรุ๊ปทั้งกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม

กลับขึ้นด้านบน