เครือข่ายสตรีฯ เรียกร้องให้บรรจุมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในร่าง รธน.ฉบับใหม่

เครือข่ายสตรีฯ เรียกร้องให้บรรจุมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในร่าง รธน.ฉบับใหม่

เครือข่ายสตรีฯ เรียกร้องให้บรรจุมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในร่าง รธน.ฉบับใหม่

รูปข่าว : เครือข่ายสตรีฯ เรียกร้องให้บรรจุมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในร่าง รธน.ฉบับใหม่

เครือข่ายสตรีฯ เรียกร้องให้บรรจุมิติความเสมอภาคระหว่างเพศในร่าง รธน.ฉบับใหม่ เครือข่ายสตรีทั่วประเทศเตรียมยื่นข้อเสนอต่อประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้บรรจุมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ และสัดส่วนผู้หญิงต่อการตัดสินใจทางการเมืองที่ต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนจะมีการลงมติเห็นชอบในเดือนกรกฎาคมนี้

วันนี้ (27 มิ.ย.2558) ตัวแทนเครือข่ายสตรี 4 ภาค และองค์กรความเสมอภาคระหว่างเพศทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการยกร่างเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้ลงมติเห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังนำมาวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันผ่านวงเสวนา "เสียงผู้หญิงต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่" โดยเห็นว่าไม่ครอบคลุมสิทธิสตรีต่อการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ เครือข่ายสตรีเคยท้วงติงและเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่บางประเด็นตกค้างไป ขณะที่บางส่วนเสนอว่าต้องขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขเนื้อหาทันที เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดความสมบูรณ์ ไม่ใช่รอให้ผ่านความเห็นชอบไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขภายหลัง
 
ด้านนางสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะที่ปรึกษาขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย เปิดเผยว่า ยังมีบางประเด็นที่ตกค้าง ไม่ได้เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อย่างการกำหนดสัดส่วนผู้หญิงเพื่อมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจทางการเมืองทุกระดับ พร้อมยืนยันจุดยืนว่าเนื้อหามิติความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ไม่น้อยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิมปี 2550
 
นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า สนับสนุนให้บรรจุมาตรา 76 สัดส่วนผู้หญิงในทางการเมืองที่การส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อต้องมีเพศตรงข้ามไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และเพิ่มจำนวนผู้หญิง รับตำแหน่งราชการ และปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกระดับของรัฐบาล
 
สำหรับข้อเสนอแนะจากเวทีระดมความคิดเห็น เครือข่ายสตรีฯ จะรวบรวมเสนอประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และติดตามการประชุมพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รายมาตราอย่างใกล้ชิด


กลับขึ้นด้านบน