รัฐบาลแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนวันนี้

รัฐบาลแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนวันนี้

รัฐบาลแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนวันนี้

รูปข่าว : รัฐบาลแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนวันนี้

รัฐบาลแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือนวันนี้ วันนี้ (17 เม.ย.2558) รัฐบาลจะแถลงผลงานครบรอบ 6 เดือน ที่ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบาย 11 ด้านที่แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แถลงหลัก และจะมีรองนายกรัฐมนตรีช่วยเสริมในช่วงถาม-ตอบ เพื่อให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผลงานของรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน

สำหรับผลงานในภาพรวม 6 เดือนแรก เป็นไปด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ การป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง และการวางมาตราเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อาทิ มาตรการรับจำนำข้าว มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนภาครัฐ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ และการเร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุน

ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ ได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว พร้อมจัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาขึ้นทะเบียน เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการจัดระเบียบเรือประมง 50,000 ลำ

ส่วนการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขยายผลทุ่งยางแดงโมเดล ส่งผลให้สถิติการก่อเหตุและการสูญเสียลดลง

การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการเป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน การให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ปี 400 บาท/คน/เดือน

ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ระยะเร่งด่วนการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการเร่งรัดให้าบิกจ่ายเม็ดเงินภายใต้โครงการจำนำข้าวที่ยังคงค้าง 92,431 ล้านบาท รวมทั้งชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลกตกต่ำ 48,457 ล้านบาท

ด้านการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เร่งอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนกว่า 700 โครงการมูลค่า 8 แสนล้านบาท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 8 ปี อาทิ จัดหารถโดยสาร NGV พัฒนาระบบรถไฟ พัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศอื่นๆ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล เดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำ

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 


กลับขึ้นด้านบน