"ในหลวง"พระราชทานพระราชานุญาตให้ปชช.ร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

"ในหลวง"พระราชทานพระราชานุญาตให้ปชช.ร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

"ในหลวง"พระราชทานพระราชานุญาตให้ปชช.ร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : "ในหลวง"พระราชทานพระราชานุญาตให้ปชช.ร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักพระราชวังแจ้งความแก่ประชาชนให้ทราบ สำหรับผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จในการพระราชกุศล หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แจ้งความสำนักพระราชวัง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกว่า มีพระคุณูปการแด่พระองค์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นพระอภิบาลถวายโอวาทานุสาสน์ในระหว่างทรงพระผนวช และทรงมั่นคงในพระธรรมวินัย เพียบพร้อมด้วยพระคุณธรรม และพระขันติธรรมอันสูงส่ง เป็นที่เคารพของบรรดาพุทธบริษัท ทั้งได้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพุทธจักรแห่งสยามรัฐสีมายาวนานถึง 25 ปี ได้ทรงบริหารการคณะสงฆ์ ทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา เป็นหิตานุหิตประโยชน์แด่พุทธจักร และอาณาจักรอย่างไพศาล จึงต้องพระราชประสงค์จะทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นไว้เป็นที่สักการบูชาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหารสืบไปชั่วกาลนาน

แต่โดยที่ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั้งหลายมาช้านาน ย่อมมีผู้ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการหล่อพระรูปครั้งนี้บ้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ และประชาชนทั่วไปทราบ หากผู้ใดมีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จในการพระราชกุศลนี้ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต

เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดประสงค์จะติดต่อในเรื่องนี้ประการใด ให้ติดต่อได้ที่กองคลัง สำนักพระราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3260 / 0 2223 0915 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "หล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" หมายเลขบัญชี 061-211535-6 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ แล้วให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ไปที่กองคลัง สำนักพระราชวัง หมายเลขโทรสาร 0 2222 2144 เพื่อรวบรวมให้วัดบวรนิเวศวิหารดำเนินการจัดส่งอนุโมทนาบัตรได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำนักพระราชวัง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558


กลับขึ้นด้านบน