ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 นายทหาร ความผิดคดียาเสพติด-อาวุธ-หนีราชการ

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 นายทหาร ความผิดคดียาเสพติด-อาวุธ-หนีราชการ

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 นายทหาร ความผิดคดียาเสพติด-อาวุธ-หนีราชการ

รูปข่าว : ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 นายทหาร ความผิดคดียาเสพติด-อาวุธ-หนีราชการ

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 นายทหาร  ความผิดคดียาเสพติด-อาวุธ-หนีราชการ วันนี้ (22 ก.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นายทหารสัญญาบัตรออกจากยศทหาร ตามข้อ ๒ และข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๖ นาย ดังนี้

๑.พันโท ธนรัฐ บุญเพ็ชรรัตน์ สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๓๗ ปี ๒๐ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๒.พันโท ปัญญา ยิ้มแช่ม สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ (ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก) และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๓.พันตรี ไพโรจน์ ธรรมราช สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๔๘ ปี ๑๘ เดือน และปรับ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๔.ร้อยโท จําลอง เพชรชู สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ(ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก) และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดน

๕.นาวาเอก พิสุทธิ์ คุณงาม สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๖.นาวาเอก พนม เร้าสูงเนิน สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากศาลจังหวัดพระโขนงพิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๒๕ ปี และปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
 


กลับขึ้นด้านบน