กมธ.ยกร่างฯ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สปช. มั่นใจทุกฝ่ายพอใจในเนื้อหา-รอลง 6 ก.ย.

กมธ.ยกร่างฯ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สปช. มั่นใจทุกฝ่ายพอใจในเนื้อหา-รอลง 6 ก.ย.

กมธ.ยกร่างฯ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สปช. มั่นใจทุกฝ่ายพอใจในเนื้อหา-รอลง 6 ก.ย.

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างฯ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สปช. มั่นใจทุกฝ่ายพอใจในเนื้อหา-รอลง 6 ก.ย.

กมธ.ยกร่างฯ ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญให้สปช. มั่นใจทุกฝ่ายพอใจในเนื้อหา-รอลง 6 ก.ย. วันนี้ (22 ส.ค.2558) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยหลังจากนี้สมาชิก สปช.จะศึกษารายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 ก.ย.2558

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดการประชุมเป็นวาระพิเศษในวันนี้ (22 ส.ค.2558) เพื่อรับมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากนี้สมาชิก สปช.จะศึกษารายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 ก.ย.2558

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดการประชุมเป็นวาระพิเศษในวันนี้ (22 ส.ค.2558) โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อรับมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงานการส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนเป็นตัวแทนส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญต่อประธาน สปช.อย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 11.59 น.

ก่อนร่วมพิธีส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ นายบวรศักดิ์และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหารือร่วมกัน เพื่อตรวจความของร่างรัฐธรรมนูญที่จะส่งมอบให้ สปช. โดยกล่าวขอบคุณกรรมาธิการฯที่ร่วมมือจนภารกิจลุล่วง และด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญที่รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้น ทำให้กรรมาธิการทั้งนางถวิลวดี บุรีกุล และนพ.ชูชัย ศุภวงศ์ มั่นใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำสำเนาเอกสารร่างรัฐธรรมนูญแจกจ่ายสมาชิก สปช. จำนวน 250 เล่ม เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดวันลงมติในวันที่ 6 ก.ย.2558 ขณะเดียวกันยังจัดเตรียมสำเนาแจกจ่ายให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย

นอกจากเนื้อหาทั้งหมดของร่างรัฐธรรมนูญที่จะมอบต่อสมาชิก สปช.ในวันนี้ (22 ส.ค.2558) กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังเตรียมแจกจ่ายบันทึกเจตนารมณ์รายมาตรา ซึ่งได้จัดทำฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาด้วย เพื่อให้สมาชิก สปช.อ่านประกอบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยจะนำส่งให้ในภายหลังเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกเรียกขานว่า "รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป" มีเนื้อหาทั้งสิ้น 285 มาตรา ยกร่างขึ้นภายใต้เจตนารมณ์หลัก 4 ข้อคือ สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่, การเมืองใสสะอาดและสมดุลย์,หนุนสังคมที่เป็นธรรม และนำชาติสู่สันติสุข โดยนำปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ร่วมพิจารณาและเป็นโจทย์สำคัญในการพิจารณาข้อบัญญัติ เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในอดีต โดยเฉพาะการกำหนด "หมวดปฏิรูปและการปรองดอง" เป็นหนึ่งในข้อบัญญัติ

สำหรับประชาชนหรือภาคส่วนอื่นๆ ที่สนใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของรัฐสภา ซึ่งจะเผยแพร่ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ของวันนี้ (22 ส.ค.2558)

กดถูกใจหน้าเพจ ThaiPBSNews
https://www.facebook.com/ThaiPBSNews?ref=hlกลับขึ้นด้านบน