สปช.อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวันแรกยาวถึง 24.00 น.

สปช.อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวันแรกยาวถึง 24.00 น.

สปช.อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวันแรกยาวถึง 24.00 น.

รูปข่าว : สปช.อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวันแรกยาวถึง 24.00 น.

สปช.อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญวันแรกยาวถึง 24.00 น. การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่ออภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ..วันแรกวันนี้ (20 เม.ย.2558) คาดว่าจะดำเนินไปถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งยังคงอภิปรายในภาคที่ 1 ซึ่งว่าด้วยข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และประชาชน สมาชิก สปช.ส่วนใหญ่เห็นชอบในเจตนารมณ์ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญวางไว้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีให้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญทุกมาตรา เพื่อยื่นคำขอแก้ไขในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังไม่ยืนยันว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นต้องทำประชามติหรือไม่ แต่ย้ำว่าร่างรัฐธรรมนูญต้องมีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย "ขณะนี้เป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจาก สปช. หลังจากนั้นจะเป็นทาง คสช. การจะแก้ไขหรือไม่ขึ้นอยู่กับ กมธ.ยกร่างฯ ซึ่งทาง คสช.จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะได้รับการยอมรับหรือไม่" นายกรัฐมนตรีระบุ

นายกรัฐมนตรียังกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนนำร่างรัฐธรรมนูญไปศึกษาร่างอย่างละเอียด และให้พิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก คือ ข้อบัญญัติจะสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในความรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด  มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมหรือไม่ และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากร่างฉบับนี้ และให้แต่ละกระทวงรวบรวมความเห็นส่งให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ภายในวันที่ 14 พ.ค.นี้ พร้อมนัดประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและ คสช.ในวันที่ 19 พ.ค. เพื่อสรุปข้อคิดเห็นทั้งหมดให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างต่อไป

ส่วนการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่ออภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกในวันนี้ ยังคงอภิปรายในภาคที่ 1 ซึ่งว่าด้วยข้อบัญญัติเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และประชาชน  ซึ่งสมาชิก สปช.ส่วนใหญ่เห็นชอบในเจตนารมณ์ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญวางไว้ แต่จะมีการขอปรับถ้อยคำในแต่ละมาตราเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะอภิปรายถึงการมีส่วนร่วมของพลเมือง ทั้งการตรวจสอบและการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงประเด็นสื่อมวลชน ที่นอกจากจะมีการตรวจสอบกันเองแล้ว เห็นควรให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปของ สปช. ที่อภิปรายไปแล้ว 6 คน มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจของสมาชิก นายอลงกรณ์ อภิปรายว่ายังมีหลายประเด็นที่สังคมยังคงเคลือบแคลงสงสัย โดยเฉพาะโครงสร้างทางการเมืองว่าด้วยที่มานายกรัฐมนตรี- ส.ว. และอภิปรายสนับสนุนการทำประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรม

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน กมธ.ปฏิรูปป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกยังขาดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รัดกุม โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐที่มีการรั่วไหลมากที่สุด

ขณะที่วิป สปช. ยืนยันว่าวันนี้ต้องอภิปรายในภาค 1 ให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะมีการอภิปรายในภาค 2 ว่าด้วยเรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี


กลับขึ้นด้านบน