นายกฯ กล่าวในเวทีเสวนาที่สมัชชายูเอ็น ระบุไทยกำลังปฏิรูป-ร่างรธน.ใหม่ให้ปชช.มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

นายกฯ กล่าวในเวทีเสวนาที่สมัชชายูเอ็น ระบุไทยกำลังปฏิรูป-ร่างรธน.ใหม่ให้ปชช.มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

นายกฯ กล่าวในเวทีเสวนาที่สมัชชายูเอ็น ระบุไทยกำลังปฏิรูป-ร่างรธน.ใหม่ให้ปชช.มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

รูปข่าว : นายกฯ กล่าวในเวทีเสวนาที่สมัชชายูเอ็น ระบุไทยกำลังปฏิรูป-ร่างรธน.ใหม่ให้ปชช.มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

นายกฯ กล่าวในเวทีเสวนาที่สมัชชายูเอ็น ระบุไทยกำลังปฏิรูป-ร่างรธน.ใหม่ให้ปชช.มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการเสวนาหัวข้อการแก้ปัญหาความยากจน (Ending poverty and hunger - Interactive Dialogue 1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาว่า การแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับรายงานว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังวางแผนการปฏิรรูปอย่างครบวงจร มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ก.ย.2558 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.ย.2558) ตามเวลาในประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งนายกฯ กล่าวเป็นภาษาไทย ใช้เวลาประมาณ 4 นาที โดยเริ่มจากการอธิบายถึงการทำงานของรัฐบาลว่า ในช่วงแรกที่เข้ามาบริหารประเทศนั้น รัฐบาลเน้นการทำงานเพื่อพลิกฟื้นสันติสุข สร้างความสามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความเป็นธรรมและแก้ปัญหาเร่งด่วนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

"ปัจจุบันกำลังเดินหน้าวางรากฐาน วางแผนการปฏิรูปประเทศอย่างครบวงจร มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศในระยะ 5 ปี ไว้ว่า 'ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่นคั่ง ประชาคมยั่งยืน'  รัฐบาลรับผิดชอบในการสร้างกรอบกติกาที่เอื้อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา การแพทย์ ตลอดจนได้รับการคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรม" นายกฯ กล่าว

"แนวทางการพัฒนาของประเทศไทยได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะต้องเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักของความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ต้องเสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน

"สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่สนับสนุนการสร้างรายได้ที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ให้ความสำคัญต่อการหล่อหลอมจิตวิญญาณให้ความสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงได้ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน ตลาดชุมชน พัฒนาศักยภาพ SMEs การสร้างกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินอย่างยั่งยืน"

พล.อ.ประยุทธ์ สรุปว่า ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต้องเริ่มจากการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริของในหลวงและพระราชินี ได้แก่ การส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน กองทุนหมู่บ้าน นาโนไฟแนนซ์ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงาน สมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ที่ทำให้คนไทยมีงานทำถึง 98.7 เปอร์เซนต์ เป็นต้น


กลับขึ้นด้านบน