ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดเก็บขยะครัวเรือน 150 บาท/เดือน

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดเก็บขยะครัวเรือน 150 บาท/เดือน

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดเก็บขยะครัวเรือน 150 บาท/เดือน

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดเก็บขยะครัวเรือน 150 บาท/เดือน

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดเก็บขยะครัวเรือน 150 บาท/เดือน มติ ครม.เห็นชอบหลักการตั้งเกณฑ์ให้เทศบาลในการกำหนดค่าจัดเก็บขยะ โดยการศึกษาพบว่าอัตราที่เหมาะสมอยู่ที่ครัวเรือนละ 150 ต่อเดือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนตระหนักในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวด กระดาษ ซึ่งเป็นขยะประเภทที่สามารถคัดแยกไว้ขายได้ ซึ่งเมื่อสร้างขยะน้อยก็จะไม่เสียค่าจัดการขยะ

สำหรับสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว คือการให้อำนาจเทศบาลในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์ให้เทศบาลใช้เพื่อจัดเก็บค่าจัดการขยะได้ครัวเรือนละ150 บาทต่อเดือน ทั้งนี้การจัดเก็บค่าขยะดังกล่าวคิดจากแต่ละครัวเรือนที่สร้างขยะคนละ 1 กก.ต่อวัน เฉลี่ยให้แต่ละครัวเรือนมีสมาชิก 5 คน แต่ละเดือนจะเท่ากับสร้างขยะ 150 กก. โดยค่ากำจัดขยะเฉลี่ย กก.ละ 1 บาท จะเท่ากับเดือนละ 150 บาท ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานกลาง กำหนดไว้เพื่อให้เทศบาลได้มีเกณฑ์อ้างอิงในการจัดเก็บ แต่หากครัวเรือนสามารถลดปริมาณขยะได้น้อยกว่าเกณฑ์อาจจะเสียน้อยกว่าหรือไม่ต้องเสีย


กลับขึ้นด้านบน