"ศธ."แถลงผลงาน 6 เดือน เน้นแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา

"ศธ."แถลงผลงาน 6 เดือน เน้นแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา

"ศธ."แถลงผลงาน 6 เดือน เน้นแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา

รูปข่าว : "ศธ."แถลงผลงาน 6 เดือน เน้นแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา

6 เดือนของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ยังคงเน้นแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน ลดจำนวนเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการกระจายอำนาจ ลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนทุกระดับ เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปการศึกษา

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 6 เดือน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้านการศึกษา เช่น ตั้งเป้าแก้ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านเขียนไม่ได้กว่า 20,000 คน ให้หมดไปในปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพิ่มการเรียนรู้นำวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและค่านิยม 12 ประการ ในหลักสูตรปรับการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ลดการทดสอบโอเน็ตจาก 8 กลุ่มสาระวิชา เหลือ 5 กลุ่มสาระวิชา ลดตัวชี้วัดตามหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับนักเรียน ปรับลดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ไม่จำเป็น จากเดิมต้องเสียเวลาเรียนไปกว่า 80 วัน จากเวลาเรียนที่มีกว่า 200 วัน โดยจะกำหนดกิจกรรมเท่าที่จำเป็นให้เหลือเพียงร้อยละ 10 หรือ 20 วัน

ส่วนการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการนำร่องกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาให้บริหารจัดการตนเอง ได้อย่างคล่องตัว ในพื้นที่นำร่อง 20 เขตพื้นที่ จำนวน 300 โรงเรียน พัฒนาโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 15,000 แห่ง  พร้อมผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นอกจากนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการโยกย้าย แต่งตั้ง ปรับเลื่อนวิทยฐานะครู ให้การประเมินยึดโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน


กลับขึ้นด้านบน