คสช.ปลดบอร์ด สปส. เครือข่ายผู้ประกันตนฯชี้ช่วยปฏิรูปให้โปร่งใส

คสช.ปลดบอร์ด สปส. เครือข่ายผู้ประกันตนฯชี้ช่วยปฏิรูปให้โปร่งใส

คสช.ปลดบอร์ด สปส. เครือข่ายผู้ประกันตนฯชี้ช่วยปฏิรูปให้โปร่งใส

รูปข่าว : คสช.ปลดบอร์ด สปส. เครือข่ายผู้ประกันตนฯชี้ช่วยปฏิรูปให้โปร่งใส

คสช.ปลดบอร์ด สปส. เครือข่ายผู้ประกันตนฯชี้ช่วยปฏิรูปให้โปร่งใส เครือข่ายผู้ประกันตนคนทำงาน เห็นว่าคำสั่ง คสช.ที่ให้บอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบันยุติการปฏิบัติหน้าที่และให้มีคณะกรรมการชั่วคราวที่มีตัวแทนจากฝั่งลูกจ้างเข้ามาทำหน้าที่ จะนำไปสู่การปฏิรูปประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระ

กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราวปี 2557 ลงนามคำสั่ง คสช.ที่ 40 / 2558 เรื่องการได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนทดแทนเป็นการชั่วคราว

ส่งผลให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งก่อนที่กฎหมายประกันสังคมปี 2558 จะบังคับใช้ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เกิน 180 วัน หรือถึงประมาณเดือนมีนาคม 2559 ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ลง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนทดแทนเป็นการชั่วคราว ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยให้เหตุผลของการปฏิรูประบบประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และ สปส. เพื่อให้ดำเนินงานโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้างและลูกจ้างนั้น

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายผู้ประกันตนคนทำงาน (คปค.) เห็นว่า เป็นทิศทางที่ดีที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระ เพราะบอร์ด สปส.ที่ทำหน้าที่ชั่วคราว 15 คน ในจำนวนนี้ 5 คนเป็นตัวแทนจากฝั่งลูกจ้าง ประกอบด้วย นายทวี ดียิ่ง, นายธีระวิทย์ วงเพชร, นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล, นายวันชัย ผุดวารี และนางอรุณี ศรีโต ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นด้วยกับการผลักดันให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ รวมถึงการให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเข้ามาเป็นบอร์ด สปส.

แต่การกำหนดระยะเวลาการทำงานของบอร์ด สปส.ชุดชั่วคราว ถึง 2 ปี ทำให้เกิดคำถามว่าจะเกิดกระบวนการเลือกตั้งบอร์ดใหม่ ตามกฎหมายประกันสังคมฉบับที่ 4 ปี 2558 มาตรา 8 วงเล็บ 3 หรือไม่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยอมรับว่า การเลือกตั้งบอร์ด สปส.ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่ใช้งบประมาณมากถึง 1,000 ล้านบาท จึงต้องพิจารณาถึงวิธีการเลือกตั้งอีกครั้ง หลังครบกำหนดการทำงานของคณะกรรมการชั่วคราว 2 ปี ตามมาตรา 44 ทั้งนี้เห็นว่าคำสั่งของ คสช.เป็นการจัดระบบเพื่อดูแลการบริหารจัดการกองทุน ทั้งด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนและเพื่อวางรากฐานกองทุนให้โปร่งใส


กลับขึ้นด้านบน