ครม.พิจารณาจัดทำงบฯ ปี 60 ตามยุทธศาสตร์ 6+1 คมนาคมยืดรถไฟ-รถเมล์ฟรีถึงเม.ย.59

ครม.พิจารณาจัดทำงบฯ ปี 60 ตามยุทธศาสตร์ 6+1 คมนาคมยืดรถไฟ-รถเมล์ฟรีถึงเม.ย.59

ครม.พิจารณาจัดทำงบฯ ปี 60 ตามยุทธศาสตร์ 6+1 คมนาคมยืดรถไฟ-รถเมล์ฟรีถึงเม.ย.59

รูปข่าว : ครม.พิจารณาจัดทำงบฯ ปี 60 ตามยุทธศาสตร์ 6+1 คมนาคมยืดรถไฟ-รถเมล์ฟรีถึงเม.ย.59

ครม.พิจารณาจัดทำงบฯ ปี 60 ตามยุทธศาสตร์ 6+1 คมนาคมยืดรถไฟ-รถเมล์ฟรีถึงเม.ย.59 การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (10 พ.ย.2558) มีรายงานว่า จะมีการเสนอหลักการการจัดทำงบประมาณปี 2560 ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการการจัดทำงบประมาณ ปี 2560 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 - 1 ต.ค.2560 ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ "6+1"  ซึ่งประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจน
4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำและธรรมชาติ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น
6.ยุทธศาสตร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

หลังจากครม.เห็นชอบแล้วจะให้แต่ละกระทรวงจัดทำแผนการใช้งบประมาณปี 2556 และนำกลับมาเสนอต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ 18 ธ.ค.2558 ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีวาระพิจารณามาตรการแนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ผิดกฎหมาย ได้ลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้กิจการประมงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกกฎหมายตามข้อท้วงติงการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย โดยให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ลดค่าธรรมเนียมตรวจดวงตราประทับวีซ่าให้กับแรงงานเวียดนาม จาก 2,000 บาท เป็น 500 บาท สำหรับแรงงานที่มีหนังสือเดินทาง ก่อนวันที่ 10 ก.พ. 2558 ได้แก่ อาชีพประมง กรรมกร และแม่บ้าน

ขณะที่กระทรวงคมนาคม ขยายระยะเวลารถเมล์ -รถไฟฟรี เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.2558 - 30 เม.ย.2559 เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความต่อเนื่อง

ส่วนกรณีที่มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรียุบสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริมงานสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม ที่อาจส่งผลให้มีการปิดตัวศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และมิวเซียวสยาม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ OKMD นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังไม่มีอยู่ในวาระการประชุมครม.วันนี้


กลับขึ้นด้านบน