IS - ISIS - ISIL- DAESH ความเหมือนที่แตกต่าง

IS - ISIS - ISIL- DAESH ความเหมือนที่แตกต่าง

IS - ISIS - ISIL- DAESH ความเหมือนที่แตกต่าง

รูปข่าว : IS - ISIS - ISIL- DAESH ความเหมือนที่แตกต่าง

IS - ISIS - ISIL- DAESH ความเหมือนที่แตกต่าง หลังการก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อ 13 พ.ย.2558 ชื่อกลุ่ม "ไอเอส" ปรากฏในข่าวมากที่สุดอีกครั้ง แต่ก็มีชื่ออื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันด้วย เช่น ISIS และ ISIL สร้างความสับสนให้ผู้คนไม่น้อย จริงๆ แล้วทั้งหมดหมายถึงเครือข่ายเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเรียก

ไอซิส (ISIS)
ISIS ย่อมาจาก Islamic State of Iraq and Syria หรือรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย แต่บางสำนักระบุว่าชื่อเต็มคือ Islamic State of Iraq and al-Sham หมายถึงรัฐอิสลามแห่งอิรักและพื้นที่โดยรอบ

ISIS พัฒนามาจากกลุ่มอัลกออิดะห์ ปี 2006 ใช้ชื่อ ISI (The Islamic State in Iraq) และเปลี่ยนมาเป็น ISIS ในปี 2013 ชื่อนี้เป็นชื่อที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้เรียกตนเองในช่วงแรกของการก่อตั้ง

ไอเอส (IS)
เดือนมิถุนายน 2557 กองกำลังรัฐอิสลามประกาศเปลี่ยนชื่อจาก ISIS เป็น IS ซึ่งย่อมาจาก Islamic State เชื่อว่าเพราะผู้นำกลุ่มพยายามตั้งตนเป็น "กาหลิบ" หรือผู้นำทางการเมืองและศาสนาของชาวมุสลิมทั้งหมด

ไอซิล (ISIL)
เป็นชื่อที่เรียกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษ ISIL ย่อมาจาก Islamic State of Iraq and the Levant หรือกลุ่มจัดตั้งรัฐอิสลามแห่งอิรักและ Levant ซึ่งหมายถึงพื้นที่รอบซีเรียรวมถึงเลบานอน อิสราเอล ปาเลสไตน์ และจอร์แดน
The Independent รายงานว่าสหรัฐฯ เลือกเรียกชื่อกลุ่มนี้ว่า ISIL เพราะเห็นว่ามีความหมายตรงกับชื่อกลุ่มในภาษาอาหรับ

DAESH
เป็นชื่อที่เรียกโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและสื่อในโลกอาหรับ DAESH มาจากชื่อกลุ่มในภาษาอาหรับว่า Dawlat al-Islamiyah f'al-Iraq wa al-Sham รัฐบาลฝรั่งเศสเลือกใช้คำเรียกนี้โดยให้เหตุผลว่าชื่ออื่นๆ เป็นการเหมารวมเอาศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิม และความเป็นอิสลามไว้ด้วยกัน แต่ DAESH (บางครั้งใช้ DAIISH หรือ Da'esh) เจาะจงว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้าย สื่อมวลชนในโลกอาหรับส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อนี้

ข้อมูล:
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-vs-islamic-stat...
http://www.ibtimes.com/isil-isis-islamic-state-daesh-whats-difference-16...

 


กลับขึ้นด้านบน