คสช.ให้ “ปานเทพ” พ้นตำแหน่งปธ.ป.ป.ช. เลือกขึ้นใหม่จากคณะกรรมการใหม่-ชุดเก่า

คสช.ให้ “ปานเทพ” พ้นตำแหน่งปธ.ป.ป.ช. เลือกขึ้นใหม่จากคณะกรรมการใหม่-ชุดเก่า

คสช.ให้ “ปานเทพ” พ้นตำแหน่งปธ.ป.ป.ช. เลือกขึ้นใหม่จากคณะกรรมการใหม่-ชุดเก่า

รูปข่าว : คสช.ให้ “ปานเทพ” พ้นตำแหน่งปธ.ป.ป.ช. เลือกขึ้นใหม่จากคณะกรรมการใหม่-ชุดเก่า

คสช.ให้ “ปานเทพ” พ้นตำแหน่งปธ.ป.ป.ช. เลือกขึ้นใหม่จากคณะกรรมการใหม่-ชุดเก่า คสช.ให้ "ปานเทพ" ้ตำแหน่งประธานป.ป.ช. หลังเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

วันนี้ (9 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์ รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 325 ง ประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระบุว่า

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาได้มีมติเมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ให้ความเห็นชอบพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2558 ลงวันที่ 16 กันยายน
พุทธศักราช 2558 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ

ข้อ 2 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา ได้แก่ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ร่วมกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ยังคงอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง ได้แก่ นายณรงค์ รัฐอมฤต นายปรีชา เลิศกมลมาศ พลตํารวจเอก สถาพร หลาวทอง และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแจ้งผลให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไปในคราวเดียวกัน

ข้อ 3 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2558
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


กลับขึ้นด้านบน