สนช.ยื่นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้ง คปป.

สนช.ยื่นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้ง คปป.

สนช.ยื่นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้ง คปป.

รูปข่าว : สนช.ยื่นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้ง คปป.

สปท.ส่งหลักการและเหตุผลร่างกฎหมาย รวม 5 ฉบับให้ ครม.พิจารณาและผลักดันตรากฎหมาย ขณะที่ สนช. ยื่น 4 ข้อเสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยหนึ่งในประเด็นนั้น คือการจัดตั้ง คปป.

วันนี้ (28 ธ.ค.2558) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะประธานกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ยื่นข้อเสนอต่อนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก โดยมีสาระสำคัญคือ การได้มาและวิธีเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว. ที่มานายกรัฐมนตรี, และความจำเป็นที่ต้องมีกลไกลักษณะเดียวกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.)

ขณะที่ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ พร้อมนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงยืนยันถึงการเดินหน้าผลักดันแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม พร้อมยอมรับการจัดลำดับความสำคัญในการผลักดันมีเงื่อนไขสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องยืนหยุ่นในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม

โดยเบื้องต้นข้อสรุปที่จะส่งร่างกฎหมายสำคัญให้นายกรัฐมนตรี 5 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่าง พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาให้เป็นธรรม และการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต

ทั้งนี้ สปท. จะมีการประชุมในวันที่ 7-8 มกราคมนี้ เพื่อพิจารณาประเด็นการปฏิรูปด้านกีฬา โดยเฉพาะการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ การตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ และการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

กลับขึ้นด้านบน