เปิดชื่อ 5 ผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส

เปิดชื่อ 5 ผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส

เปิดชื่อ 5 ผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส

รูปข่าว : เปิดชื่อ 5 ผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส

วันนี้ (7 ม.ค.2559) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ "ไทยพีบีเอส" เปิดเผยชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด 13 คน เตรียมส่งชื่อให้คณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส คัดเลือกผู้อำนวยการ คาดรู้ผล 14 ม.ค.นี้

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอสเปิดเผยวันนี้ (7 ม.ค.) ว่ากรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครและกรั่นกรองให้เหลือ 5 คน โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ดังนี้

1. ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ
2. นายสุระ เกนทะนะศิล
3. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
4. นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
5. นายกฤษดา เรืองอารีรัชต์

นายเดชอุดมกล่าวว่าในวันนี้ผู้สมัคร 13 คนได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยใช้เวลาคนละ 30 นาที ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือ 5 คน หลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะนำรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของทั้ง 5 คน เสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการไทยพีบีเอส โดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสจะประชุมในวันที่ 14 ม.ค.2559 เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่

ผู้สมัครทั้ง 13 คนที่แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาวันนี้ (7 ม.ค.) ได้แก่
1.นายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
2.ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ
3.นายสุระ เกนทะนะศิล
4.นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
5.นายวีระยุทธ โชคชัยมาดล
6.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
7.นายสะหะศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ
8.นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
9.นางสุวรรณา บุญกล่ำ
10.นายสุรภากร ศรีวุฒิวงศ์
11.นายธนกร ศรีสุขใส
12.นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
13.นายยุทธนา วรุณปิติกุล

การสรรหาผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคนใหม่มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสัญญาจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผอ.ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 โดยชี้แจงว่านายสมชัยได้กระทำผิดสัญญาจ้าง เรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายทุกสามเดือน การเลิกจ้างผู้อำนวยการไทยพีบีเอสครั้งนี้ มีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ้นจากตำแหน่งตามวาระของผู้อำนวยการด้วย ส่วนคณะกรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งทันที ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วย

สำหรับประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 คน มีดังนี้

1. ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ

2. นายสุระ เกนทะนะศิล

3. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

4. นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค


5. นายกฤษดา เรืองอารีรัชต์

กลับขึ้นด้านบน