ผลกระทบโครงการถูกแช่แข็งงบประมาณ สสส.

ผลกระทบโครงการถูกแช่แข็งงบประมาณ สสส.

ผลกระทบโครงการถูกแช่แข็งงบประมาณ สสส.

รูปข่าว : ผลกระทบโครงการถูกแช่แข็งงบประมาณ สสส.

โครงการที่ สสส.สนับสนุน เกิน 5 ล้านบาท หยุดชะงักมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังถูกตรวจสอบ เวลานี้มูลนิธิหรือเครือที่ได้รับงบประมาณต้องวางแผนใหม่ หรืออาจต้องเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ คุณทัศนีย์ ประกอบบุญ มีตัวอย่างของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ต้องนำรายได้ของมู

สุจิตรา ฝาสันเที๊ยะ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ การถอดบทเรียนการทำงาน และผลิตสื่อใหม่ใช้รณรงค์หยุดพนัน แต่หลังจากที่ถูกคณะกรรการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ระงับไม่อนุมัติโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ส่งให้แผนงานทุกย่างต้องหยุดชะงักลง

ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ระบุว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายหยุดพนันเป็น 1 ในโครงการ ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เขียนแผนของบประมาณการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี งบประมาณรวม 19 ล้านบาท โดย สสส.อนุมัติงบประมาณงวดแรกเมื่อกลางปี 2557 จำนวน 11 ล้านบาท เดือนกันยายน ปี 2558 ได้ยื่นขออนุมัติงบประมาณงวดที่2 แต่มีจำนวนเกิน 5 ล้านบาท จึงเข้าข่ายการตรวจสอบของคตร.และต้องชะลอโครงการไว้ก่อน

ก่อนหน้านี้มูลนิธิฯ ได้นำรายได้ส่วนอื่นมาสนับสนุนเพื่อให้โครงการนี้เดินหน้า แต่การแบกรับมาเกือบ 4 เดือน ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการใช้จ่ายของมูลนิธิ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ในโครงการดังกล่าว

เจ้าหน้าที่โครงการฯที่ถูกเลิกจ้าง ยอมรับว่าเสียดาย ที่จะไม่ได้ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ และยังไม่รู้ว่าจากนี้ไป จะดำเนินชีวิตอย่างไร เพราะมีภาระต้องรับผิดชอบ จึงหวังว่ารัฐบาลจะยกเลิกการชะลอโครงการ

การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบต่อนโยบายแช่แข็งงบประมาณของ สสส. ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานภาคประชาชน และยังมีอีกหลายมูลนิธิที่ต้องใช้เงินสำรองที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งในระยะยาวอาจส่งให้มูลนิธิปิดตัวลงหรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่มากกว่า 3,000 คนทั่วประเทศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน