ภาคประชาสังคมคัดค้านการแก้กฎหมายสิทธิบัตร

ภาคประชาสังคมคัดค้านการแก้กฎหมายสิทธิบัตร

ภาคประชาสังคมคัดค้านการแก้กฎหมายสิทธิบัตร

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมคัดค้านการแก้กฎหมายสิทธิบัตร

เครือข่ายภาคประชาสังคม เรียกร้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรจุขั้นตอนการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตรยาไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและการเข้าถึงยา รวมตัวกันกว่า 70 คน ถือป้ายข้อความแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีความพยายามแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร โดยเฉพาะประเด็นตัดขั้นตอนการคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตร โดยให้เหตุผลว่าทำให้เกิดความล่าช้า แต่เห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอสิทธิบัตร

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ลดระยะเวลาการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ จากที่กำหนดไว้ 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศโฆษณาภายในระยะเวลา 1 ปีและกำหนดเรื่องการขอแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตร ต้องไม่แก้ไขในสาระสำคัญของข้ออ้างสิทธิไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมและไม่เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนเป็นไปอย่างจำกัด ขณะที่การตั้งคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายมีเพียงตัวแทนจากเอกชนและบริษัทยาข้ามชาติ ไม่มีกรรมการภาควิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมแต่อย่างใด จึงกังวลว่าหากมีการแก้ไขรายละเอียดของกฎหมาย ประชาชนจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์

กลับขึ้นด้านบน