สนช.ผ่านร่าง กม.ธนาคารไทย - กม.วิธีพิจารณาความอาญา

สนช.ผ่านร่าง กม.ธนาคารไทย - กม.วิธีพิจารณาความอาญา

สนช.ผ่านร่าง กม.ธนาคารไทย - กม.วิธีพิจารณาความอาญา

รูปข่าว : สนช.ผ่านร่าง กม.ธนาคารไทย - กม.วิธีพิจารณาความอาญา

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เห็นชอบประกาศใช้กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

วันนี้ (28 ม.ค.2559) ที่ประชุม สนช. มีมติ 180 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง เห็นชอบการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอโดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว เนื้อหามีจำนวน 5 มาตรา ซึ่งผ่านการแก้ไขเพียง 1 มาตราในมาตรา 5 แก้ไขเรื่องขององค์ประกอบ โดยไม่มีสมาชิกขอแปรญัตติ โดยสมาชิกได้อภิปรายสอบถามการปรับแก้ไขตัดข้อความที่ระบุอายุขั้นต่ำ 60 ปีตามเนื้อหาร่างเดิมออก

ขณะที่ สนช.ลงมติ 180 ต่อ 0 เห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทึ่เสนอโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว เนื้อหาของร่างฯในมาตรา3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เกี่ยวกับการโอนคดี. ทั้งนี้ไม่มีสมาชิกอภิปรายซักถาม

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญจำนวน17 คนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด. ส่วนวาระเรื่องด่วนเรื่องการให้ความเห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และเรื่องการให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ครม.ได้ขอเลื่อนการพิจารณาไปวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค.2559) แทนเนื่องในวันที่ 3 กพ 59 และของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก

กลับขึ้นด้านบน