ครม.ไฟเขียวงบฯปี 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท

ครม.ไฟเขียวงบฯปี 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท

ครม.ไฟเขียวงบฯปี 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวงบฯปี 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท

ครม.ไฟเขียวงบฯปี 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท โดยกระทรวงศึกษาธิการติดอันดับงบประมาณสูงสุด 5.2 แสนล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณที่ 3.9 แสนล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 2.33 ล้านล้านบาท โดยในงบประมาณรายจ่ายนี้เป็นงบรายจ่ายประจำมากสุดที่ 2.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.2 ของงบประมาณรายจ่ายรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.6

โดยงบประมาณปี 2559 แบ่งออกเป็น 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตรที่มีวงเงินมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต จำนวน 9.9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 อันดับ 2 คือ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ วงเงิน 5.4 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงสุดที่ 5.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 3.8 รองลงมาคือ งบกลาง 4.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนร้อยละ 7 โดยที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปตรวจสอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ค.2558


กลับขึ้นด้านบน