ผู้ติดสุราเรื้อรังเข้าบำบัดเพียง 60,000 คน

ผู้ติดสุราเรื้อรังเข้าบำบัดเพียง 60,000 คน

ผู้ติดสุราเรื้อรังเข้าบำบัดเพียง 60,000 คน

รูปข่าว : ผู้ติดสุราเรื้อรังเข้าบำบัดเพียง 60,000 คน

ผู้ติดสุราเรื้อรังเข้าบำบัดเพียง 60,000 คน

พบมีผู้ติดสุราเรื้อรัง 3,000,000 คนสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาได้เพียง 60,000 คนเท่านั้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมถึงการให้บริการแบบแยกส่วนกลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังจากสถานพยาบาลทั่วไป พญ.พรรณนภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ กล่าวในการเสวนาปิดช่องว่างของการจัดการปัญหาสุราในระบบบริการสาธารณสุขว่า ปัจจุบันมีคนอายุ 15-59 ปี ติดสุราจนเข้ารับการรักษาจากแพทย์ 5,000,000 ล้านคนในจำนวนนี้ติดสุราเรื้อรัง 3,000,000 คน แต่เข้ารับการบำบัดรักษาเพียง 60,000 คนหรือร้อยละ 2 โดยผู้ติดสุราส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักว่าตัวเองมีปัญหา ขณะที่สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ยังมีทัศนคติเชิงลบกับผู้ติดสุราและขาดความพร้อมในการให้บริการ โดยยังคิดว่าเป็นภาระของหน่วยงานหรือคลินิกเฉพาะทางเท่านั้น ส่งผลให้การบำบัดรักษาผู้ติดสุราแยกส่วน
ขณะที่นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยอมรับว่าขณะนี้ในระบบบริการยังขาดการรายงานข้อมูลการวินิจฉัยโรค โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคจากการติดสุรา ทำให้มองไม่เห็นปัญหาที่ชัดเจนและตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ที่ประชุมส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่า ควรจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน