ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมง

ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมง

ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมง

รูปข่าว : ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมง

ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาประมง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้จัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย" หรือ ศปมผ. เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ และให้เริ่มปฏิบัติตามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
 
สำหรับศูนย์ดังกล่าวกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงดำเนินงานทำความเข้าใจกับสหภาพยุโรป ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล และให้รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้า คสช.ทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสหภาพยุโรปจะได้ยกเลิกประกาศเตือนประเทศไทย
 
นอกจากนี้ ให้ผู้ประกอบการเรือประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป หรือตามขนาดที่ ศปมผ.ประกาศกำหนด ต้องดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ห้ามเรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศ และในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจาก ศปมผ. นอกจากนี้ ยังห้ามนำเรือประมงต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีเรือที่ห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร เข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 30 ล้านบาท
 
ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายประมงขณะนี้กรมประมง อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างฯใหม่ เนื่องจากพบว่ายังไม่ครอบคลุมประเด็นการแก้ปัญหาการทำประมงทั้งหมด เช่น ประเด็นการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดในการทำประมงนอกน่านน้ำ และการหลบหนี หรือมาขึ้นท่าเรือไทย รวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในอนุสัญญาและสนธิสัญญาทางทะเลที่ไทยทำไว้ เช่น การป้องกันการทำประมงที่เกินศักยภาพของท้องทะเล
 
สำหรับการยกร่างกฎหมายนี้จะแล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ว่าจะเลือกว่าให้ใช้เป็น พ.ร.บ.หรือ พ.ร.ก. ส่วนวันที่ 10-22 พฤษภาคมนี้ สหภาพยุโรปจะเข้ามาทำการตรวจสอบการทำประมงของไทยอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน