หลายฝ่ายเสนอนิรโทษกรรมแก้ปัญหาคดีคดีที่ดิน

หลายฝ่ายเสนอนิรโทษกรรมแก้ปัญหาคดีคดีที่ดิน

หลายฝ่ายเสนอนิรโทษกรรมแก้ปัญหาคดีคดีที่ดิน

รูปข่าว : หลายฝ่ายเสนอนิรโทษกรรมแก้ปัญหาคดีคดีที่ดิน

หลายฝ่ายเสนอนิรโทษกรรมแก้ปัญหาคดีคดีที่ดิน


ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงและถือครองที่ดิน ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรส่วนหนึ่ง ตกเป็นจำเลยในคดีบุกรุกที่ดินของรัฐ และเอกชน หลายฝ่ายมองว่า เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐและช่องโหว่ของกฎหมาย จึงเสนอให้มีการนิรโทษกรรมให้กับชาวบ้านที่ต้องคดีเกี่ยวกับที่ดินการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชนและประชาชน ซึ่งทำกินมาก่อนการประกาศเขตที่ดินของรัฐ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ภาคประชาชนมองว่า ทำให้เกิดปัญหาประชาชนบุกรุกที่ดินของรัฐและนำไปสู่การดำเนินคดี เพราะการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน รัฐมุ่งเน้นที่หลักฐานเอกสารทางราชการ ซึ่งนอกจากข้อเสนอให้ปรับแก้นโยบายพัฒนาประเทศของรัฐ และปรับปรุงกฎหมายบางฉบับแล้ว หลายฝ่ายยังเสนอให้มีการนิรโทษกรรมชาวบ้านที่ต้องคดีเกี่ยวกับที่ดินด้วย

นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อนุกรรมการปฎิรูประบบการจัดการที่ดิน ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและน้ำ เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี แต่เป็นไปได้ยากในทางปฎิบัติ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน ขณะที่สังคมยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนมากพอ การพักโทษ หรือลดโทษคดีอาญา จึงมีความเป็นไปได้มากกว่า

ส่วนกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อหาผู้ถูกผิด นายเพิ่มศักดิ์เห็นว่า จำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม เห็นได้จากกรณีกลุ่มทุนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือป่าอนุรักษ์ ที่หลายคดียังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่บางกรณี กลุ่มทุนยังสามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ได้อีก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน