ผลการค้นหา

"ทางนำชีวิต"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ทางนำชีวิต - บริจาค

ทางนำชีวิต - บริจาค
06:51 | 10 มกราคม 2561

ทางนำชีวิต - บริจาค

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมได้รับรู้และตระหนักถึงความจำเป็น ในการมีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านแนวคิดของหลักการอิสลาม ที่สั่งใช้ให้มุสลิมผู้ศรัทธาทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาค และระบบซะกาต การบริจาคหรือการให้ในทัศนะ...

ทางนำชีวิต - ชุมชน

ทางนำชีวิต - ชุมชน
03:46 | 8 มิถุนายน 2561

ทางนำชีวิต - ชุมชน

ในทุกยุคสมัยมนุษย์ต่างใฝ่ฝันถึงสังคมที่เป็นสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งห่างไกลเหลือเกินกับสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน รายการในตอนนี้จึงจะนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมุสลิม ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมที่เป็นสุข ด้วยการนำมัสยิดมาเป...

ทางนำชีวิต - บาป

ทางนำชีวิต - บาป
21:26 | 21 มิถุนายน 2561

ทางนำชีวิต - บาป

ความผิดบาปเป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้ให้หลีกห่าง และเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้รังเกียจ กระนั้นก็ตามพระผู้เป็นเจ้าก็สอนว่า ทุกความผิดบาปของมนุษย์นั้นพระองค์พร้อมให้อภัยเสมอ ความผิดบาปเป็นบททดสอบของชีวิตที่อิสลามระบุไว้อย่างละเอียด และครอบคลุมทุกการกระทำข...

ทางนำชีวิต - ตอบโต้

ทางนำชีวิต - ตอบโต้
21:26 | 21 มิถุนายน 2561

ทางนำชีวิต - ตอบโต้

อีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของชีวิตคือการตอบโต้ผู้ที่มาละเมิด ซึ่งบ่อยครั้งมักจบลงด้วยความแตกแยก ความขัดแย้ง หรือเลยเถิดไปถึงความรุนแรง อิสลามสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาตอบโต้สิ่งไม่ดีด้วยสิ่งที่ดีกว่า สอนให้เราอดกลั้น สั่งห้ามไม่ให้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนำเสนอเรื่อง...

ทางนำชีวิต - บริวาร

ทางนำชีวิต - บริวาร
21:25 | 21 มิถุนายน 2561

ทางนำชีวิต - บริวาร

รายการมุ่งนำเสนอให้เห็นถึงแนวคิด ของการดูแลผู้อยู่ใต้ปกครองของผู้ที่เป็นผู้นำ ทั้งในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความสมถะ โดยอ้างอิงถึงหลักคำสอนในอิสลามรวมไปถึงเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ของผู้นำโลกอิสลามในอดีต นอกจากนี้ยังนำนำเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบ...

ทางนำชีวิต - ชราภาพ

ทางนำชีวิต - ชราภาพ
21:25 | 21 มิถุนายน 2561

ทางนำชีวิต - ชราภาพ

 ความชรานอกจากจะเป็นบททดสอบชีวิตของตัวเองแล้ว  ยังเป็นบททดสอบชีวิตของคนรอบข้างอีกด้วย รายการจะพาไปสำรวจพูดคุยกับทั้งกลุ่มคนสูงอายุที่ต้องเผชิญกับความอ่อนแอของตัวเองที่เพิ่มขึ้นทุกวัน รวมไปถึงกลุ่มคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุเช่นลูก และรวมไปถึงหน่วยงาน องค...

ทางนำชีวิต - เยาวชน

ทางนำชีวิต - เยาวชน
17:22 | 23 มิถุนายน 2561

ทางนำชีวิต - เยาวชน

หากจะดูอนาคตของสังคมไหนให้ดูว่า เด็กและเยาวชนของสังคมนั้นสนใจอะไร เพราะเด็กคืออนาคตของชาติอนาคตของสังคม หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมคุณภาพต่อไป เช่นเดียวกันกับสังค...

ทางนำชีวิต - ครอบครัว

ทางนำชีวิต - ครอบครัว
14:57 | 3 กรกฎาคม 2561

ทางนำชีวิต - ครอบครัว

ครอบครัว เป็นสถาบันหลักที่สำคัญของมนุษย์ เป็นหน่วยแรกของการบ่มเพาะผู้คนก่อนออกมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม อิสลามจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากหลักคำสอนทั้งในคัมภีร์อัลกุรอาน และวจนะของท่านศาสนทูตที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเ...

ทางนำชีวิต - ละโมบ

ทางนำชีวิต - ละโมบ
13:45 | 6 กรกฎาคม 2561

ทางนำชีวิต - ละโมบ

นำเสนอให้เห็นถึงปัญหาของชีวิต ที่ต้องอยู่ท่ามกลางแนวคิดแบบทุนนิยม ที่กระตุ้นให้ผู้คนอยากบริโภคตลอดเวลา จนหลงลืมไปว่าหลายสิ่งมันไม่จำเป็นและเกินความพอดี หลักคำสอนของอิสลาม ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้โดยระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า “และพวกสูเจ้าจงกินและจงดื่...

ทางนำชีวิต - ล่อลวง

ทางนำชีวิต - ล่อลวง
21:59 | 7 กรกฎาคม 2561

ทางนำชีวิต - ล่อลวง

นำเสนอเรื่องราวของการถูกล่อลวงจาก "อบายมุข" ที่เป็นสิ่งต้องห้ามในทุกสังคม ทุกศาสนาและความเชื่อ ถึงแม้อบายมุขจะควบคู่กับยุคแรกๆ ของการมีอยู่ของสังคมมนุษย์ แต่ประชาคมโลกในทุกยุคทุกสมัยต่างเห็นพ้องต้องกัน ในการกำหนดมาตรฐานขั้นพื้น ฐานของคำว่า "อบายมุข "...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม
19:20 | 23 กันยายน 2560

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

...

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม
00:06 | 6 สิงหาคม 2561

ประกาศราคากลาง สำหรับรายการทางนำชีวิต ศาสนาอิสลาม

...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)