นิด้าโพล เผย ปชช.เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว ร้อยละ 96.15

นิด้าโพล เผย ปชช.เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว ร้อยละ 96.15

นิด้าโพล เผย ปชช.เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว ร้อยละ 96.15

รูปข่าว : นิด้าโพล เผย ปชช.เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว ร้อยละ 96.15

นิด้าโพล เผย ปชช.เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว ร้อยละ 96.15 นิด้าโพล เผยประชาชน เป็นห่วงมลพิษทางอากาศจากควันท่อไอเสียร้อยละ 51.0 พร้อมเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวถึงร้อยละ 96.15

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ความกังวลของประชาชน กับปัญหาสิ่งแวดล้อม"โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. ที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ 1,247 ตัวอย่าง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมของทุก ปี โดยจากการสำรวจพบว่าประชาชนร้อยละ 96.15 มองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยร้อยละ 54.53 มองว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก เพราะในปัจจุบัน ภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง ตัดไม้ทำลายป่า ทำให้โลกร้อนมากขึ้น

ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด อันดับแรกคือ มลพิษทางอากาศ ควันจากท่อไอเสีย ร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ การตัดไม้ทำลายป่า ร้อยละ 49.60 และการเกิดภัยแล้ง ร้อยละ 31.80 ส่วนวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมคือ การปลูกต้นไม้ ร้อยละ 64.20 การใช้น้ำอย่างประหยัด 31.80 และการคัดแยกขยะ ร้อยละ 27.80 ส่วนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในภาพรวมได้ 5.72 คะแนน จากเต็ม 10 เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน